Högt vatten i Helge å

Publicerad:den 27 februari 2020 10:51Arkiverad

Uppdaterad:den 6 mars 2020 14:49

Just nu är vattnet högt i Helge å och vattnet ser ut att fortsätta vara kring 2 meter högre än havets normalvattenstånd vid Barbacka. Ännu visar inte prognosen att vattennivåerna utgör något hot mot den samlade bebyggelsen, men kommunen följer utvecklingen noggrant och har redan vidtagit åtgärder.

Bild av ån vid Lastageplatsen i Kristianstad.
Vattenståndet i Helge å är högt men prognoserna pekar inte mot några direkt kritiska nivåer. Förberedelser finns om nivåerna skulle stiga ytterligare.

Under vintertid är det inte ovanligt att vattnet blir högt i Helge å. Normalvattenståndet vid den här tiden på året är 1,4 meter över havsnivån. Nivån beror på hur mycket det regnar i Helgeåns avrinningsområde, som sträcker sig en bra bit upp i Småland. Den beror också på markens förutsättningar att ta upp vattnet kring staden. Även havsnivån spelar roll.

Just nu ligger vattennivån vid Barbacka omkring 2 meter över havets normalvattenstånd och prognoserna visar att de nivåerna kommer att förbli de närmaste dagarna.

Vattnet är inte så högt att det riskerar att påverka den samlade bebyggelsen eller stadens vallskydd. Kommunen följer prognoserna dagligen och har beredskap om prognoserna för vattennivåerna skulle ändras. Vid Södra dämmet har en förhöjningslucka monterats för att skydda Råbelövskanalen i händelse att vattennivån skulle öka ytterligare. Det finns också pumpar utplacerade och igång för att ta hand om det regnvatten som behöver pumpas ut från staden.

Alla hus i kommunen ligger inte innanför stadens vallskydd. Som fastighetsägare har man ansvar att skydda sin egen fastighet och egendom mot översvämning eller andra skador. Räddningstjänsten måste prioritera akuta faror och samhällsviktig verksamhet och kan inte erbjuda pumpar eller sandsäckar till fastighetsägare. Det går att köpa på annat håll och ofta kan försäkringsbolaget som ansvarar för hemförsäkringen ge råd. Läs mer om hur du ska agera vid översvämning i ditt hus under relaterad information.

Informationen om vattenläget uppdateras löpande nedan.

Aktuellt om vattennivåerna

*Uppdatering 2020-03-06, kl. 11.30*
Just nu står vattnet +1,89 över havets normalvattenstånd vid Barbacka. Vattennivåerna fortsätter att sjunka undan, vilket följer prognosen. Inga större avvikelser har rapporterats och kommunen följer utvecklingen noga. De flesta gångstråk kring Tivolipaken är åter tillgängliga igen.

*Uppdatering 2020-03-04, kl. 15.30*
Just nu står vattnet +1,96 över havets normalvattenstånd vid Barbacka. Vattennivåerna fortsätter att följa prognosen och vattnet beräknas sjunka undan mot ungefärliga +1,70 kring den 11 mars. Inga större avvikelser har rapporterats och kommunen följer utvecklingen noga.

*Uppdatering 2020-03-02, kl. 15.45*
Längs Linnérundan är stora delar av både den långa och den korta slingan otillgängliga på grund av de höga vattennivåerna. Vattnet har har sjunkit undan något under helgen vilket följer prognosen och det ser ut som att vattnet kommer att fortsätta sjunka den närmsta tiden. Inga större avvikelser har rapporterats och kommunen följer utvecklingen noga.

*Uppdatering 2020-02-28, kl. 14.31*
Vattennivån har förändrats två centimeter vid Barbacka jämfört med gårdagen (i skrivande stund + 2,09), vilket får anses vara inom felmarginalen för prognosen. I Tivoliparken har gångstråket längs Helge å spärrats av på grund av det höga vattnet och kring Kristianstads teaters parkering har en tillfällig barriär ställts upp som säkerhetsåtgärd för att skydda teaterns dagvattenavledning. Gårdagens prognos ligger kvar och inga större avvikelser har rapporterats varken i regnmängder uppströms eller havsnivåer nedströms. Kommunen följer utveckling noga.

*Uppdatering 2020-02-27, kl. 10.50*
Prognosen visar att vattennivån kommer att kulminera kring de ungefärliga nivåer vi har nu. Dock finns det osäkerheter i regnprognoserna uppströms för det småländska vattensystemet. Därför förbereder kommunen för att vattnet ska kunna nå ytterligare högre nivåer vid Tivoliparken. Parkeringen vid Kristianstads teater kommer att vallas in med tillfälliga skydd som en säkerhetsåtgärd för att skydda dagvattensystemet. Parkerade fordon måste därför flyttas, annars kan de komma att flyttas av kommunen. Osäkerheten i prognosen bedöms fortfarande inte utgöra hot mot den samlade bebyggelsen eller stadens vallskydd. Kommunen följer utveckling noga.

Förstärkt vallskydd sedan 2002

Vid det senaste kritiska högvattenläget i Kristianstad 2002 steg vattennivån till 2,24 meter över den normala havsnivån.

– Sedan dess har vi byggt en ny och högre vall i Hammarslund, förstärkt och höjt vallen vid nordöstra Vilan, höjt upp och förstärkt norra Hedentorpsvallen och byggt en ny vall vid Lillö, så vi står betydligt bättre rustade i dag, säger kommunens vallprojektledare Karl-Erik Svensson.

I nuläget ser han ingen anledning till oro, eftersom det inte finns någon snö i avrinningsområdet som riskerar att öka flödet framöver.

Längs Hedentorpsvallen har en tillfällig förstärkning gjorts på fredagseftermiddagen. Det är en vall som alltid släpper igenom lite vatten, men som en försiktighetsåtgärd, för att inte för mycket vatten ska forsa ut på gatan, tätas den med duk och makadam. Cykelbanan blockeras, så cyklister och bilister uppmanas att se sig noga för på Hedentorpsvägen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har efter Kristianstads kommuns begäran, skickat utrustning som kan användas för att bygga tillfälliga barriärer.

Materialet finns nu hos räddningstjänsten i Kristianstad och kan efter beslut av länsstyrelsen snabbt levereras till platser i Skåne, Blekinge eller Kronoberg där översvämningsskydd kan behöva byggas upp. Flera containrar med temporära vallskydd finns också uppställda hos räddningstjänsten för att kunna byggas upp vid behov.

Följ vattnet i Floodwatch

Den som är intresserad av att följa utvecklingen i Helge å kan studera de aktuella vattennivåerna och prognoserna i prognossystemet Floodwatch som finns under relaterad information till den här texten. Just nu är nederbördsprognoserna mycket osäkra och nivåerna i prognosen justeras därför hela tiden. Det finns en fördröjning  som gör att det uppmätta och prognosticerade värdet tillfälligt kan skilja sig ett par centimeter, men trenden för prognosen håller i sig. 

Bilder av högvattnet

I Kristianstads kommuns bildalbum på Flickr kan du se bilder av vattnet från olika delar av kommunen. Du hittar länken under relaterat material

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.