Granskning av reningsverksprojekt klar

den 1 februari 2021 18:49Arkiverad

På Kristianstads centrala reningsverk (CRV) pågår kommunens största om- och tillbyggnadsprojekt. Oklarheter i ekonomiska prognoser och beslutsunderlag har lett till att tekniska nämnden beställt en extern granskning. Nu har nämnden fått rapporten som visar på brister i flera delar av projektet.

Flygbild över Centrala reningsverket i Kristianstad.
Flygbild över Centrala reningsverket i Kristianstad.

I mars 2019 beslutade tekniska nämnden att bygga om det centrala reningsverket i Kristianstad, för att möta framtidens behov av avloppshantering. Strax efter beslutet gjordes ett omtag i projektet, när det visat sig att markens förutsättningar satte stopp för den ursprungliga planen. I början av 2020 togs därför beslut för ett helt nytt upplägg för projektet, som innebar en större nybyggnation.

Under senhösten 2020 upptäckte tekniska förvaltningens nya förvaltningschef ekonomiska oklarheter i projektets månatliga rapporter. Oklarheterna bedömdes vara allvarliga och strax därpå beslutade därför tekniska nämnden att projektet skulle granskas av en extern konsult. Frågorna handlade främst om otydlighet i den ekonomiska redovisningen inför de politiska besluten, men också om projektets organisation och mandat.

Brister i transparens och styrning

Granskningen har resulterat i en rapport som svarar på nio frågor kring projektet. Rapporten återfinns i sin helhet under relaterad information.

De granskande konsulterna konstaterar att det har funnits brister i transparensen kring projektets löpande prognostisering och i den redovisade bedömningen av reningsverkets slutkostnad. De konstaterar också att den övergripande styrningen och kontrollen över ett så stort och komplext projekt som CRV inte har varit tillfredsställande. Deras bedömning är att problemen delvis grundar sig i en initial otydlighet kring uppdrag och mandat för kommunens projektrepresentanter i samverkansprojektet, men också i att beställarorganisationen och styrningen har varit alltför svag.

Konsulterna betonar samtidigt att det vid intervjuerna har framkommit att det finns en stolthet och övertygelse om att CRV-projektet nar det ar färdigt 2024 kommer att ge Kristianstad ett reningsverk som är förberett för att kunna hantera Kristianstads behov av avloppsinfrastruktur bortom 2050 och som då kommer att vara ett av Europas modernaste reningsverk.

Extramöte i nämnden

Tekniska nämnden fick vid ett extrainkallat sammanträde på måndagseftermiddagen.

– Vi har fått granskningen presenterad för nämnden i dag. Det är en gedigen rapport med en hel del rekommendationer och åtgärdsförslag. Vi kommer att behöva arbeta både med organisatoriska förbättringar och rutinförstärkningar, säger Qalinle Dayib (C), ordförande i tekniska nämnden som är beställare av granskningen.

De rekommendationer som läggs fram i rapporten handlar bland annat om att se över delegationsordningen och rutinerna för att den följs, att forma en starkare beställarorganisation med breddad kompetens, att etablera en kommungemensam projektmodell och att föra en mer proaktiv dialog mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

– Granskningen pekar på ett antal brister. Nu behöver vi sätta oss in i detaljerna och diskutera resultatet både på kommunövergripande nivå och i vår egen nämnd och förvaltning så att vi kan sätta in lämpliga åtgärder, säger Qalinle Dayib.

En enig teknisk nämnd gav vid sammanträdet förvaltningen i uppdrag att analysera rapporten och beslutssatserna och att återkomma med förslag på lämpliga åtgärder till nästa nämndssammanträde.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.