Fyra budgetförslag framlagda

Uppdaterad:den 12 november 2019 17:06Arkiverad

Fyra budgetförslag och tre förslag till skattesatser för nästa år har lagts fram som alternativ för budgetåret 2019 i Kristianstads kommun. Här presenteras förslagen som fullmäktige har att ta ställning till vid budgetmötet i november.

Förstasidorna på de fyra budgetförslagen.
Fyra budgetförslag för Kristianstad.

Alla prognoser visar att de närmaste åren blir ekonomiskt tunga år för de svenska kommunerna. Den allt kärvare ekonomin beror till största delen på att fördelningen mellan åldersgrupperna i samhället håller på att förändras. Det som händer är att den arbetsföra delen av befolkningen minskar i förhållande till andelen barn och framför allt äldre. De åldersgrupper som behöver mest resurser från kommunen blir alltså fler, samtidigt som de som med sina skatter står för det mesta av betalningen blir färre. Samtidigt går vi in i en lågkonjunktur som leder till minskad tillväxt. Det leder i sin tur till att inflödet av skattemedel inte ökar i samma takt som tidigare år och inte heller i samma takt som kostnaderna ökar.

Alliansens budgetförslag

I huvudförslaget från den styrande alliansen föreslås en stram budget där de flesta nämnderna måste klara nästa år med samma ekonomiska ramar som i år och i några nämnder med minskad budgetram. Därutöver ges en viss kompensation till barn- och utbildningsförvaltningen. En särskild pott avsätts centralt, där förvaltningarna kan söka medel för volymökningar.

Alliansens grundtanke är att skattesatsen ska behållas oförändrad på 21,46 och att nämnder och förvaltningar måste effektivisera och hitta vägar att hålla kostnaderna nere både på kort och på längre sikt. Resultatet vid årets slut är budgeterat till 39 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 0,7 procent av skatter och statsbidrag.

Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraternas motförslag är att höja skatten med 40 öre. De markerar också att de vill begränsa vinstuttaget från de kommunala bolagen. Med hjälp av tillskottet från skattehöjningen sätter den socialdemokratiska budgeten ett resultatmål på 1,1 procent av skatter och statsbidrag samtidigt som 38,5 miljoner kronor används för att förstärka nämndernas budgetramar. Största delen går i S-förslaget till barn- och utbildningsnämnden, 22 miljoner, och till omsorgsnämnden, 10 miljoner kronor. Partiet vill också omfördela det statliga bidraget mot segregation på tio miljoner kronor så att hälften går till arbetsmarknadsåtgärder och resten till det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, och till fokusskolorna. Socialdemokraterna vill också bland annat utreda hur föreningsstödet ska kunna stärkas och hur kommunen bättre ska kunna dra nytta av satsningarna på MAX IV och ESS i Lund.

Vänsterpartiets budgetförslag

Vänsterpartiets förslag är att höja skattesatsen med 60 öre till 22,06 kr per hundralapp. Partiet vill också göra besparingar genom att stoppa det kommunala bidraget till flygplatsen och genom att sänka arvodet för förtroendevalda. I budgetförslaget ger skattehöjning och besparingar en förstärkning med 107,3 miljoner som Vänsterpartiet vill använda till kvalitetssatsningar i verksamheterna. V-budgeten utökar ramen för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden med drygt 45 miljoner kronor vardera och för arbete och välfärdsnämnden med elva miljoner kronor.

Sverigedemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraterna väljer i sitt budgetförslag att ansluta sig till alliansens förslag om oförändrad skatt och budgetfördelning, men gör därutöver en del omfördelningar. Sverigedemokraterna lägger i sitt förslag ett antal besparingskrav på invandrings- och flyktingrelaterade verksamheter. De vill slopa modersmålsträning i förskolan, slopa de öppna förskolorna på Österäng, Charlottesborg och Gamlegården och vill även lägga generella besparingskrav på modersmålsundervisningen, Slussen och förberedelseklasserna under barn- och utbildningsnämnden och på SFI- undervisning och flyktingmottagande under arbete och välfärdsnämnden. Sammantaget räknar de på så sätt med att kunna spara in nio miljoner kronor som de vill fördela med åtta miljoner kronor till omsorgsnämnden och med en miljon kronor till en projektledare som ska utreda möjligheter till ett motorsportcentrum vid Åsum Ring.

Fullmäktigemöte 12 november

Den 12 november fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för det kommande året och för flerårsplanen till och med 2022. Alla budgetförslag går att läsa i sin helhet som pdf-filer under länkarna till den här artikeln. Budgetdebatten i fullmäktige kan följas i webbsändningen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.