Fullmäktige klubbade detaljplan och arvodesregler

Uppdaterad:den 13 september 2022 17:42Arkiverad

Det blev ett kort fullmäktigemöte veckan efter valdagen. Men fortfarande har den gamla fullmäktigeförsamlingen viktiga beslut att fatta. Detaljplanen för skola på Östra Kasern antogs och nya arvodesregler beslutades.

Sessionssalen bakifrån
Det näst sista sammanträdet med den senaste mandatperiodens fullmäktige blev kort men viktigt.

Efter en långvarig process kunde fullmäktige på tisdagen anta detaljplanen för en ny högstadieskola på Östra kasernområdet i Kristianstad. Detaljplanen innebär också att Allö förskola kan få ett permanent bygglov, i stället för det tillfälliga bygglovet som gällt de senaste åren.

Ett första förslag till detaljplan var ute för granskning redan förra året. Efter de synpunkter som kom in gjordes en hel del justeringar innan planen gick ut för en andra granskning under sommaren. Mest högljudda har diskussionerna varit kring den planerade trädfällningen i området. I den nya versionen av detaljplanen har fler träd sparats.

– Nu innebär planen att 23 träd tas bort och 83 träd återplanteras, förklarade byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD).

Byggnadsnämndens vice ordförande Fredrik Winberg (S) sa till fullmäktige att även han tycker att det är viktigt och kul att detaljplanen kommer fram, men Socialdemokraterna lämnade ändå in en protokollsanteckning som påminner om att de vill behålla 13 oxelträd.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniel Tejera (L) underströk i sitt anförande att den nya Allöskolan blir en viktig kugge i framtidens skola i Kristianstad som byggs för att i förlängningen kunna ta emot 600 högstadieelever. När den nya skolan står klar kan dessutom Norretullskolan renoveras för att ta emot yngre elever och bli en fast punkt för grundsärskolan.

Ändrade arvodesregler

Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda klubbades efter att Ulrika Tollgren (S) och Mikael Persson (V) tagit tillfället att säga några skarpa ord om hur det tidigare systemet missbrukats under den senaste mandatperioden. De nya reglerna innebär att förtroendevalda måste styrka hur mycket de verkligen förlorar på att ta ledigt för sammanträden och stoppar möjligheten för egna företagare att använda sig av schablonbelopp för att få ersättning.

Kommunrevisionens granskning

Kommunrevisionens ordförande Sven Gunnar Linné (S) presenterade för fullmäktige revisorernas granskning av framtidens äldreomsorg.

Kommunrevisionen har gjort en bedömning av hur omsorgsnämnden tar sig an framtidens äldreomsorg och värderat hur det långsiktiga och framtidsstrategiska arbetet bedrivs. I rapporten konstateras att många förberedelser görs för att säkra äldreomsorgen framöver, men att det skulle behövas en mer samlad och heltäckande planering och uppföljning. Kommunstyrelsen har blivit uppmanad att svara på hur det strategiska framtidsarbetet för omsorgen ska stärkas. Hela revisionsrapporten finns att läsa på kommunrevisionens webbsida.

Tidigare i år granskade kommunrevisionen också verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. I revisionsrapporten framhölls att kommunstyrelsen borde ha tydligare uppföljning av hur fullmäktiges beslut verkställs. Till följd av det fattades vid sammanträdet beslut om att kommunstyrelsen varje år i april ska göra en återrapportering till kommunfullmäktige av sådana beslut som inte redovisats på annat sätt.

Ett stort antal medborgarförslag hade kommit in och fördelades till olika nämnder för fortsatt beredning.

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern påminde om att nästa sammanträde i oktober blir det sista mötet med den sittande fullmäktigeförsamlingen. Vid novembersammanträdet blir det de ledamöter som valdes in den 11 september som samlas.

Fullmäktigesammanträdet kan följas i sin helhet eller i delar i webbsändningen under länken i Relaterad information.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.