Ett tydligt mål för att få stadskärnan att leva

Uppdaterad:den 4 juli 2019 16:25Arkiverad

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. Projektet En levande stadskärna syftar till att tillsammans skapa en levande och attraktiv handelskärna redo att möta framtiden.

Kristianstad har en vacker innerstad - men det gäller att skapa förutsättningar för en levande och välbesökt stadskärna också i framtiden.
Kristianstad har en vacker innerstad - men det gäller att skapa förutsättningar för en levande och välbesökt stadskärna också i framtiden.

Den digitala handeln växer och tar allt fler marknadsandelar, våra handelsvanor förändras – och därmed behöver också vi förändras.

I princip alla stadskärnor står i dag inför samma problematik som innerstaden i Kristianstad har: Den fysiska handeln har en utmaning att möta, verksamheter har försvunnit, det finns ett flertal tomma butikslokaler och en generell osäkerhet över vart vi är på väg.

Tanken med projektet En levande stadskärna är att skapa förutsättningar för att möta framtiden. Med en gemensam vision och handlingsplan kan vi öka attraktiviteten och skapa en innehållsrik och levande stadskärna för såväl medborgare som besökare. Mål är att få in fler till stadskärnan, och att öka bredden i den mix av verksamheter och service som erbjuds.

I projektet ska man heller inte glömma att vi blir flera: Det pågående arbetet med att utveckla och förtäta de centrala delarna i Kristianstad genom såväl bostäder som arbetsplatser gör att förutsättningar och behov förändras i stadskärnan.

Projektet är initierat av och drivs av Kristianstad kommun (såväl tillväxtavdelningen som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och C4 Teknik är involverade i projektet), men i nära samarbete med Handelsstaden, näringsidkare och fastighetsägare. Tanken är också att försöka nå ut och få in förslag och tankar från medborgarna om hur man vi se sin stad utvecklas.

För det är viktigt att vi gör det här tillsammans: Det är genom samarbete vi kommer att lyckas, och det är den gemensamma kraften som gör oss starka.

Så här gör vi

Ungefär såhär har vi tänkt lägga upp arbetet:

1: Analys av nuläget, förståelse av den nuvarande situationen. Många av utmaningarna som Kristianstads stadskärna står inför just nu är desamma som i andra stadskärnor: ett förändrat handelsbeteende kräver också att städernas innehåll och verksamheter utvecklas.

2: Strategiska stråk, gator och torg identifieras och en målbild för varje plats skapas. Utifrån denna fastställs en handlingsplan för att lyfta och stärka viktiga punkter i staden utifrån platsens önskade identitet.

3: En gemensam vision och strategi tas fram i samarbete mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare och medborgare. Det handlar inte om att fylla tomma butikslokaler med nya butiker, utan om ett strategiskt helhetsarbete, lika mycket om det som finns mellan och utanför som det som finns inuti fastigheterna.

4: Processorienterat arbetssätt med kommunledningskontoret som projektägare i samarbete med miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, C4 Teknik och Handelsstaden. Visionsarbetet ska generera en tydlig målbild, som sedan bryts ned till en konkret handlingsplan.

5: Genomförande av handlingsplan, vilket kräver en god förankring i alla led.

Treårigt projekt

Projektet har av Kommunstyrelsen beviljats totalt 1,5 miljoner kronor under perioden 2019-2021 för genomförande av utvecklingsarbete i Kristianstads stadskärna. Projektledare är Cecilia Isberg.

Projektbudgeten rymmer inte investeringsmedel för genomförande av stadsmiljöprogram.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.