Dom medför nytt sätt att tolka bygglovsbefrielse

Uppdaterad:den 27 mars 2020 12:52Arkiverad

Sedan 2014 har det varit möjligt att utan bygglov göra en tillbyggnad på 15 m2 eller en komplementbyggnad på 25 m2 till ett en- eller tvåbostadshus. Nu har Mark- och miljööverdomstolen i en dom tydliggjort att startbesked för Attefallsåtgärder endast kan ges för åtgärder till befintliga bostadshus.

Foto: Mari Wagner, Kristianstads kommun
Foto: Mari Wagner, Kristianstads kommun

Som en del i de så kallade Attefallsåtgärderna har det sedan 2014 varit möjligt för den som har ett en- eller tvåbostadshus att utan bygglov exempelvis göra en tillbyggnad på 15 m2 eller en komplementbyggnad på 25 m2. Trots bygglovsbefrielsen krävs att en anmälan görs till kommunen och att startbesked inväntas innan man påbörjar åtgärden.

Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun har sedan lagändringen försökt att ha ett praktiskt förhållningssätt och har tolkat lagen som att det är möjligt att ge startbesked redan direkt efter ett beslut om bygglov för ett en- eller tvåbostadshus. På så sätt har det varit möjligt att bygga bostadshuset och tillbyggnadsdelen eller komplementbyggnaden i samma byggprojekt.

I slutet av år 2019 tydliggjorde Mark- och miljööverdomstolen i en dom (nr P 7395-18) att startbesked för Attefallsåtgärder endast kan ges för åtgärder till befintliga bostadshus. Enligt domen innebär det att bostadshuset ska vara uppfört och ha getts slutbesked innan frågan om de bygglovsbefriade åtgärderna kan prövas. Mark- och miljööverdomstolens domar är vägledande för alla avgöranden inom plan- och bygglagen. Det innebär att byggnadsnämnden i Kristianstad inte längre ser det som möjligt att ge startbesked för att påbörja byggnation av de bygglovsbefriade delarna redan i samband med nybyggnation av en- eller två bostadshuset.

För anmälan som lämnas in från 1 januari 2020 för så kallade Attefallsåtgärder kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bli tvungna att föreslå byggnadsnämnden att ta beslut om nekat startbesked i de fall det inte finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

 

Vilka är Attefallsåtgärderna?

 • Attefallstakkupor
 • Attefallshus (komplementbyggnad max 25 m2 eller komplementbostadshus max 30 m2
 • Attefallstillbyggnad max 15 m2
 • Inredande av ytterligare en bostad
    

Vilka andra villkor finns för Attefallstillbyggnad?

 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för område
   

Vilka andra villkor finns för Attefallshus?

 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får vara högst 25,0 m2 respektive 30 m2
 • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

 

Skulle man inte få bygga större Attefallshus nu?

Ja och nej.

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m2. Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2020. Utökning till 30,0 m2 gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus. Komplementbostadshus kan användas antingen som permanentbostad eller som fritidshus. Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.