Centrala reningsverket föreslås att granskas

Uppdaterad:den 14 december 2020 07:26Arkiverad

Sydost om Kristianstad har pålningsarbetet för om- och tillbyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk (CRV) just avslutats. Nu kommer projektet att granskas, eftersom den ekonomiska prognosen för projektet avviker från de politiska besluten.

Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Bland annat måste avloppshanteringen dimensioneras upp och därför byggs Kristianstads centrala reningsverk om och byggs ut. Planering och projektering har pågått länge och projektet har även fått göra omtag efter markundersökningar på platsen.

I maj 2020 påbörjades markarbetena med ett omfattande pålningsarbete, efter beslut i tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Byggtekniskt står projektet nu inför att påbörja den stora reningsbyggnaden. Projektet föreslås nu även att granskas eftersom den ekonomiska prognosen avviker från beslutet om att projektet får kosta 535 mkr.

– Det finns stora ekonomiska avvikelser som behöver redas ut och frågor som behöver besvaras vad gäller det här projektet, säger Jimmy Källström, ny förvaltningschef på tekniska förvaltningen sedan 1 november 2020.

Frågorna handlar dels om hur projektorganisationen är uppbyggd, med ombud, kontrollfunktioner med mera, men framförallt om den prognos som upprättas löpande för projektet och underlaget som presenterats för de nödvändiga politiska besluten.

– Jag och vice ordförande i tekniska nämnden är överens om att det måste till en extern granskning av CRV-projektet, så det kommer vi att föreslå på ett extrainsatt sammanträde för tekniska nämnden. Utöver det så har vi gett förvaltningschefen direktiv att omedelbart arbeta för att reducera kostnaderna i projektet, säger Qalinle Dayib (C), ordförande i tekniska nämnden.

– Det är allvarlig information vi fått av Jimmy. Vi behöver en opartisk granskning av projektets innehåll, organisatoriska upplägg och ekonomi. Våra byggen ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva, men vi måste också – som politiker – kunna förutsätta att beslutsunderlagen är korrekta, säger Martin Hallingström Skoglund (S), vice ordförande i tekniska nämnden.

Den största delen av projektet är den nya reningsanläggningen som kallas byggnad C och byggkontraktet för att påbörja den delen är ännu inte signerat.

– Alla projekt innehåller risker och möjligheter och vi har redan påbörjat vårt arbete, både på förvaltningen och med entreprenören. Därutöver får vi se vad granskningen kommer fram till och vilka ytterligare åtgärder som blir aktuella, säger Jimmy Källström.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.