Budgetförslag lagt för 2021

Uppdaterad:den 14 oktober 2020 16:52Arkiverad

Det är ett återhållsamt budgetförslag som den styrande alliansen i Kristianstads kommun lägger fram inför 2021. Alla nämnder får effektiviseringskrav, men vissa utpekade områden får förstärkningar. En nyhet är ett särskilt anslag för att motverka erosionsproblemen vid kusten.

Extra statsbidrag har gjort budgetläget en aning ljusare och tillåter prioriterade satsningar inom utpekade områden i huvudförslaget till budget 2021 för Kristianstads kommun.
Extra statsbidrag har gjort budgetläget en aning ljusare och tillåter prioriterade satsningar inom utpekade områden i huvudförslaget till budget 2021 för Kristianstads kommun.

Huvudförslaget till budget 2021 i Kristianstads kommun har nu lagts fram av den styrande alliansen. Förslaget skickades av arbetsutskottet vidare till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober, där det kommer att diskuteras tillsammans med oppositionens förslag. Kommunstyrelsens förslag till budget kommer sedan att gå till kommunfullmäktige för beslut vid novembersammanträdet.

Redan förra året, när 2020 års budget skulle beslutas, stod det klart att kommunens intäkter inte skulle fortsätta öka i samma takt som tidigare år. Därför frystes nämndernas budgetramar för det här  året. Dessutom fick alla nämnder i uppdrag att ta fram förslag för att minska kostnaden med ytterligare tre procent under 2021.

Lägre effektiviseringskrav

Tack vare utökade statsbidrag är bilden ett år senare en aning ljusare, trots coronapandemins effekter. Effektiviseringskraven för nämnderna har därför minskats i budgetförslaget till mellan 1,25 och två procent.

- Vi har verkligen inget bra ekonomiskt läge, men vi har fått bra hjälp från regeringen i år. Det underlättar situationen för tillfället, men det kommer att behövas både återhållsamhet och statlig hjälp även kommande år, säger Pierre Månsson (L).

Ljusare än väntat

Resultatkravet för det kommande året har satts till 83 miljoner. Det innebär ett överskott på 1,5 procent av de omkring fem miljarder kronor som kommunen får i intäkt från skatter och generella statsbidrag. Den totala budgeten för kommunen, när även hyror och avgifter vägs in, är omkring sju miljarder kronor.

– Det är ett bättre resultat än vad vi vågade räkna med för ett år sedan och något bättre än vi trodde i juni, men det skulle ha behövt vara ännu större, med tanke på de investeringsbehov vi har. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, borde kommunerna ligga på över tre-fyra procent i resultat för att kunna finansiera sina nödvändiga investeringar, konstaterar Peter Johansson (M).

85 procent till skola och omsorg

Omkring 85 procent av kommunens totala budget går till omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och arbete och välfärdsnämnden.

I planeringsförutsättningarna som antogs i juni var inriktningen att omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och arbete och välfärdsnämnden skulle få effektiviseringskrav på 1,25 procent medan övriga nämnder måste minska med två procent. De senaste tillskotten och förbättrade prognoserna har lett fram till att även kultur- och fritidsnämnden landar på den lägre nivån.

Omsorgsförvaltningen får dessutom ett extra tillskott på 38 miljoner kronor från regeringens äldreomsorgssatsning och kan därutöver söka upp till 15 miljoner kronor för utbildningsinsatser genom Äldreomsorgslyftet.

– Det här är välkomna satsningar som ger utrymme att anställa fler och att göra kompetenshöjande insatser, säger Christina Borglund (KD).

Arbetsmarknadsåtgärder förstärks

En särskild insats på tio miljoner riktas i förslaget mot arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

–  Arbetsmarknaden är beroende av omvärlden och det finns mycket som pekar på att vi kan vänta oss en stigande arbetslöshet nästa år. För att dämpa effekterna och kunna erbjuda fler sysselsättning i stället för passivt försörjningsstöd gör vi en extra tilldelning till arbete och välfärdsnämnden på tio miljoner kronor, säger Karl Gemfeldt (C).

I budgeten finns ytterligare några öronmärkta anslag som ska fördelas. Fem miljoner kronor avsätts som projektmedel för att hantera olika konsekvenser av Covid-19-pandemin. Exempelvis kan medel delas ut från potten för att minska de långa handläggningstider som har uppstått när bygglovs- och tillsynsärenden ökat.

Tre miljoner kronor öronmärks i budgetförslaget till ”Aktiv sommar”. Det innebär att en lika stor satsning på feriearbeten och fria lovaktiviteter som den här sommaren garanteras, även om det inte blir några fortsatta statsbidrag.

En prioritering av två miljoner kronor görs också till brottsförebyggande insatser som pekats ut i det politiska handslaget för trygghet.

Särskilda medel mot erosion

För första gången avsätts dessutom enligt budgetförslaget särskilda medel för klimatanpassningsåtgärder på grund av havshöjning och kusterosion.

Kristianstads kommun påverkas i stor utsträckning av den klimatpåverkan som leder till havsnivåhöjning. Medel avsätts år 2021 för åtgärder att hantera en sådan påverkan. Två miljoner kronor avsätts för att i huvudsak bekosta en fortsatt utredning av stranderosionen kan motverkas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.