Återvinningsstation i Hammarslund stänger

Uppdaterad:den 9 november 2020 11:38Arkiverad

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har valt att stänga återvinningsstationen i Hammarslund. FTI ansvarar för stationerna och det kan finnas flera anledningar till att stänga en återvinningsstation. Bland annat bland nedskräpning eller att det inte är miljömässigt hållbart att ha den kvar.

Tack till alla invånare i Kristianstads kommun för ert engagemang i frågor som rör återvinningsstationer.

I ett hushåll uppstår dagligen avfall i form av förpackningar och tidningar, vilka ska sorteras ut från övrigt avfall (så som matavfall och brännbart avfall). Bor man i ett småhus i Kristianstads kommun har man mest troligt fyrfackskärl och kan sortera merparten av sina förpackningar hemma. Om man inte får plats i sina tunnor eller möjligtvis bor i ett flerfamiljshus utan möjlighet till utsortering så kan man åka till en återvinningsstation eller återvinningscentral. I Kristianstads kommun finns flera återvinningsstationer och återvinningscentraler som hushållen kan använda sig av, vilket är en bra och viktigt service till invånarna.

Ansvar

Kommunen ansvarar inte för återvinningsstationerna, utan det gör FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Det är FTI som ansöker om plats, sköter tömning och städning och även beslutar kring borttagandet av en eller flera stationer.

Valet att ta bort en station kan ha flera anledningar. Den kanske inte samlar in de mängder förpackningsmaterial som krävs för att det ska vara miljömässigt hållbart att behålla den, marken behöver användas för andra ändamål eller den missbrukas av vissa invånare genom otillåtna dumpningar. Den sistnämnda anledningen har varit ett återkommande problem på en del återvinningsstationer i Kristianstads kommun.

Kommunen, framför allt miljö- och hälsoskyddsavdelningen vilken är tillsynsmyndighet, har kontinuerlig dialog med FTI när det gäller nedskräpning vid återvinningsstationerna. Detta med anledning av att det återkommande kommer in klagomål från allmänheten. Dessa klagomål kan handla om att det ser skräpigt ut, luktar illa eller att man har sett fåglar och skadedjur som huserar i det dumpade avfallet. FTI är noggranna med att försöka hålla ordning vid sina återvinningsstationer och vidtar alltid åtgärder när miljö- och hälsoskyddsavdelningen påtalar ett problem. Åtgärderna kan exempelvis vara tätare städning och tömning.

Stängning på grund av nedskräpning 

Ibland orsakar dock dumpningarna så pass mycket problem att miljö- och hälsoskyddsavdelningen förespråkar en stängning av en station och dialog förs då med FTI. Det är dock FTI som i slutändan väljer att stänga eller inte.

Inför en eventuell stängning diskuteras alltid var närliggande stationer ligger i förhållande till aktuell station, liksom vilka förutsättningar som finns för övrigt med till exempel tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Det ska fortfarande finnas möjlighet att sortera ut sina förpackningar utan att behöva färdas allt för långt bort.

Detta har även skett i fallet med återvinningsstationen i Hammarslund som är en station som darbbats av en del nedskräpningsproblematik. Den återvinningsstation som ligger närmast är belägen vid C4 Shopping. Det finns även möjlighet att köra till andra återvinningsstationer, alternativt besöka någon av kommunens bemannade återvinningscentraler, om man vill bli av med sina förpackningar och tidningar och fyrfackstunnorna inte räcker till.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.