2021 års budget klubbad

Uppdaterad:den 11 november 2020 17:56Arkiverad

Fyra budgetförslag ställdes mot varandra när Kristianstads kommunfullmäktige samlades till novembersammanträde. Den styrande alliansens budget antogs efter en debatt som präglades av oro och osäkerhet omkring coronapandemins konsekvenser.

Diagram över pengafördelningen i kommunen.
Så här fördelas pengarna mellan kommunens olika verksamhetsområden. Den totala budgeten är omkring 7 miljarder och vid budgetfullmäktige fördelades skattemedel och statsbidrag till nämndernas rambudgetar.

Budgetsammanträdet är årets viktigaste fullmäktigemöte. Den här gången skulle 5,5 miljarder kronor från skatteintäkter och statsbidrag fördelas till nämnderna, som sedan därutöver beräknas få in omkring 1,5 miljarder kronor i hyror och avgifter under året.

Det vinnande förslaget till budget för 2021 var det som Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna i den styrande alliansen lagt fram inför årets budgetfullmäktige.

Alliansbudgeten innehåller effektiviseringskrav på 1,25 procent i för omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och arbete och välfärdsnämnden och 2 procents minskning för övriga nämnder, med ett överskottsmål satt till 83 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av de samlade skattemedlen och statsbidragen.

Dessutom ingår för året en investeringsbudget på 1,1 miljard, där det centrala reningsverket, det nya badhuset och skolor och förskolor utgör de största posterna.

Kommunalrådet Peter Johansson (M) inledde budgetdebatten med att konstatera att överskottet egentligen skulle behöva ligga på 4 – 5 procent för att kommunen ska klara alla stora investeringsbehov utan att skuldsätta kommande generationer av kommunmedborgare.

– Fast det känns lite speciellt att stå här och prata om framtiden, när hela världen är satt i vakuum och vi inte ens vet om vi kan träffa våra nära och kära i jul. Aldrig har framtiden varit så osäker som nu, framför allt inte vad gäller ekonomin, konstaterade han.

Peter Johansson lyfte fram utmaningarna med den demografiska utvecklingen och det stora investeringsbehovet.

– Vi följer trenden i landet med fler barn och fler äldre. Utbyggnad av välfärden med förskolor, skolor och boenden, blir svår att klara när färre ska betala för fler. Intäkterna från skatten kommer inte att räcka till allt, så då måste vi förtydliga vad som är kommunens kärnuppgift och prioritera bort samhällsservice som ligger utanför kärnverksamhet och lagkrav, sa han.

Peter Johansson var den första, men absolut inte den sista i drygt 30 inlägg som gjordes i budgetdebatten, som relaterade till den pågående coronapandemin.

Kommunalrådet Pierre Månsson (L) underströk svårigheten i att göra prognoser under de exceptionella förutsättningar som råder och påminde om hur skatteprognosen inför nästa år från Sveriges kommuner och regioner, SKR, svängt med 100 miljoner mellan prognostillfällena med några månaders mellanrum.

– Alla delar i budgetförslaget är inte aktuella längre. Hur tror ni nästa prognos ser ut? Det kan låta mycket med 83 miljoner i överskott, men ingen vet om det i själva verket kommer att sluta på minus. Har vi inget överskott har vi inget att betala lån med. Vi måste också räkna med att vi har en kostnadsökning varje år på drygt 200 miljoner, bland annat för att vi får fler äldre och fler barn och högre löner. Vi kommer aldrig att kunna höja skatten i en takt som betalar det och vi kan aldrig spara oss ur det, även om vi kan hålla igen. Det enda sättet att klara utvecklingen på sikt är att vi har en stark tillväxt, säger Pierre Månsson.

Även oppositionsrådet Anders Tell tog upp pandemins påverkan på ekonomin.

– Den minskade handeln mellan länder får konsekvenser för sysselsättning och skatteförmåga. Att världshandeln kommer igång har betydelse även för välfärden i Kristianstads kommun, men en god hushållning nationellt har gjort att nationen Sverige har fått bättre möjlighet än andra att ta spjärn mot fallet i ekonomin, sa Anders Tell (S).

Ändå kom större delen av budgetdebatten att handla om vad som borde göras med de hypotetiska 83-miljoner som alliansen skrivit in på resultatraden.

I Socialdemokraternas budgetförslag hade resultatet skrivits ner till 33,5 miljoner, ytterligare medel förts över från de kommunala bolagen och besparingar lagts på central administration. I stället för besparingar skulle det innebära tillskott till nämnderna.

– Vi säger nej till de omfattande besparingarna. Det är inte rätt sätt att tackla det besvärliga läget. Vad ska vi rensa när 85 procent av kommunala budgeten redan går till skola och omsorg – vad är kärnuppgifter och vad ska bort? undrade Anders Tell.

Vänsterpartiet ville i sin budget tillföra ytterligare 90 miljoner kronor genom att höja skatten med 50 öre, från dagens 21,46 till 21,96 kronor per intjänad hundralapp. Även här har resultatmålet sänkts och dessutom har flygplatsen lagts ner.

– Jag har inget emot överskott – men frågan är till vilket pris det sker för ungar som riskerar att hamna snett. Nu lånar vi till 0,88 procent i ränta och skillnaden är några 100 000 om vi lånar 400 miljoner eller 450 miljoner. En skattehöjning på 50-70 kronor i månaden är inte att slå undan benen för någon. Det kostar inte mer än en pizza i månaden för att se till att klara välfärden, sa Mikael Persson (V) som i sitt förslag ville utöka både skolans och omsorgens budgetramar med över 40 miljoner kronor var.

Sverigedemokraternas budget följde i stort sett alliansens, men partiet räknade med att kunna spara in på bland annat modersmålsundervisning och svenska för invandrare, SFI för att använda en stor del av pengarna till en coronabonus till medarbetare i omsorgen.

– Vi måste vara försiktiga med att få för mycket lån som blir en tung ryggsäck för den kommande generationen när de en gång ska betalas tillbaka. Vi vill göra budgetbesparingar på invandringsrelaterade åtgärder som modersmålsundervisning och tror att de som fått jobba extra hårt under coronapandemin kan uppskatta några extra lediga dagar, sa Niclas Nilsson (SD).

Budgetdebatten i ett coronabantat kommunfullmäktige med endast hälften av ledamöterna på plats blev betydligt kortare och mindre intensiv än den brukar vara. Vänsterpartiets Mikael Persson påminde ändå om värdet av att det finns utrymme för diskussion.

– Det är viktigt att vi tar ansvaret och för det demokratiska samtalet. Vi kan se på andra sidan Atlanten vad som händer om vi inte gör det.

Den budget som vann omröstningen efter några timmars debatt var alliansens förslag i sin helhet.

Vid fullmäktigesammanträdet togs också beslut om höjda avfallstaxor och taxor för vatten och avlopp.

Fullmäktigesammanträdet kan följas i webb-TV i sin helhet eller i delar med hjälp av länken i anslutning till den här artikeln. De olika budgetförslagen går att läsa i pdf-format under den andra länken.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.