Anmäl sanering

När en tandvårdsverksamhet ska avvecklas eller underhållsarbete ska utföras ska en anmälan göras. Detta gäller till exempel stambyte eller spolning av avloppsledningar.

En anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen minst sex veckor innan åtgärd genomförs eller avveckling sker. Anmälan ska bland annat innehålla:

 • En redovisning av saneringsförloppet.
 • Ett åtgärdsförslag om hur ni kommer att hantera de förorenade avloppsrören.

Bifoga ritningar och tekniska beskrivningar som visar:

 • Vad som ska saneras/spolas.
 • Vilka rör och annan utrustning som lämnas kvar respektive monteras bort.

Samtliga våningsplan som berörs i fastigheten ska tydligt redovisas, inklusive eventuellt källarplan fram till anslutningspunkten i gatan.  

Välj i första hand att byta ut avloppsrören och i andra hand att spola rören. Även efter en spolning kan det finnas kvar kvicksilver i rören. Detta måste du ta i beräkning vid ingrepp eller utbyte av kvarstående avloppsledningar. Om inte annat kan visas så ska kasserade avloppsrör hanteras som farligt avfall.

Det är viktigt att anlita ett företag som har kunskap om sanering och rätt teknik för att spola kvicksilverkontaminerade avloppsrör. Annars kan spolningen orsaka utsläpp till mark och vatten. Vid en sanering ska spolvatten och slam omhändertas som farligt avfall. Förslagsvis kontaktar ni det företag som normalt hämtar ert farliga avfall från kliniken. De kan ge er uppgifter om vilka ni kan anlita för saneringsarbetet.

Att inte göra en anmälan om en anmälningspliktig åtgärd är ett miljöbrott enligt miljöbalken och kan leda till åtal. Detta gäller åtgärder som innebär spolning, byte eller rivning av avloppsledningar inom eller utanför kliniken. Slam, spolvatten och kasserade rör ska omhändertas som farligt avfall.

Kristianstads kommun debiterar dig timavgift för att granska och ge råd i anmälningsärenden som gäller tandvårdsmottagningar.

Regler om anmälningsplikten finns i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.