Cisterner och oljetankar

Om du ska installera en ny cistern eller ta bort en cistern som inte längre används måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

Ett bra exempel på cistern med invallning och nederbördsskydd.
Ett bra exempel på cistern med invallning och nederbördsskydd.

När du har en cistern är du själv ansvarig för att se till så att du följer de gällande reglerna. Du måste till exempel alltid anmäla om du ska installera en cistern, eller om du ska sluta använda din cistern.

Du måste själv ta reda på om din cistern hör till dem som behöver kontrolleras. Du ansvarar själv för att se till att kontrollerna utförs i rätt tid. 

Anmäl om du ska installera en ny eller ta bort en cistern

Installation av en cistern ska anmälas till oss. Det gäller till exempel villatank, farmartank eller liknande för att förvara diesel, eldningsolja, spillolja, bensin eller annan brandfarlig vätska. Om du ska ta bort en cistern som inte längre används ska du också anmäla det till oss. 

Krav på kontroll av cisterner för att undvika läckage

Cisterner med tillhörande rörledningar kan med tiden ta skada och börja läcka. Det kan i vissa fall vara svårt att själv upptäcka om cisternen är i dåligt skick. Ett oljeläckage kan få förödande konsekvenser. Det kan till exempel förstöra dricksvatten, påverka djur och växter och medföra en dyr sanering. Därför finns det regler som säger att oljecisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska kontrolleras med bestämda intervaller. Kontrollen ska göras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.  

Hur ofta måste jag kontrollera min cistern?

Efter den första kontrollen vid installeringen ska den kontrolleras återkommande vart sjätte eller vart tolfte år. Om cisternen har gott korrosionsskydd, en så kallad K-cistern, ska den kontrolleras vart 12:e år. Har cisternen sämre korrosionsskydd, en så kallad  S-cistern, ska den kontrolleras vart 6:e år. Dessa kontrollintervall gäller oavsett om cisternen är placerad inomhus, utomhus eller i mark.

Är du osäker på vilket kontrollintervall som gäller för din cistern? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Tätare kontroller för cisterner inom vattenskyddsområde

Om du bor inom vattenskyddsområde måste du kontrollera din cistern ännu oftare. Vart tredje år gäller för äldre cisterner utan korrosionsskydd eller galvanisering, och vart sjätte år för övriga cisterner.

Kontrollintervall för cisterner inom vattenskyddsområde.

 

S-cistern (saknar gott korrosionsskydd)

K-cistern (har gott korrosionsskydd) 

Invallade cisterner 

Vart 6:e år

Vart 12:e år

Cisterner  som saknar invallning

Vart 3:e år

Vart 6:e år

 

Vid hantering av brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde ställs ytterligare krav. Cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Det kan till exempel innebär att de är invallade eller dubbelmantlade. Invallningen bör rymma hela cisternens volym och bestå av ett material som inte påverkas negativt av det som förvaras. Det är bra om cisterner utomhus har skydd för nederbörd och påkörning. Där hantering kan medföra spill ska marken vara utförd så att eventuellt spill kan samlas upp. Du som ska hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde ska anmäla det till kommunen.  

Vid läckage

Du som ansvarar för cisternen är även ansvarig för att åtgärda eventuella brister. Om olja har läckt ska du omedelbart genomföra åtgärder för att förhindra spridning. Vid akuta olyckor kontakta SOS telefonnummer 112 och miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

  • Varför måste man anmäla och kontrollera cisterner?

   Syftet med anmälningsplikten för cisterner är att kommunen ska veta om vilka risker som finns för till exempel förorening av grundvatten och vattentäkter runt om i kommunen.

   Oljeutsläpp kan vara dödligt för djur och växter och läckande cisterner kan påverka grundvattnet och skada vattentäkter för åratal framöver. Cisterner utsätts med tiden för angrepp som rost eller skador av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det gäller både plast- och stålcisterner.

   Det är ofta svårt att själv se vilket skick en cistern är i. Mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Därför ska cisterner kontrolleras av ackrediterade kontrollföretag.

   Reglerna är också till för att skydda dig som har en cistern från onödiga kostnader. Vid en olycka med en cistern som inte är anmäld och kontrollerad enligt reglerna, kan det bli problem med försäkringsbolaget. Du kan därför drabbas av mycket dyra saneringskostnader.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.