Läckage och olyckor

Om ett läckage eller spill inträffar, är det viktigt att det finns färdiga instruktioner för hur inblandad personal ska agera. Ett snabbt och rätt utfört arbete kan minska skadorna och också saneringskostnaderna.

Tänk på att:

 • det bör finnas saneringsutrustning med absorptionsmedel tillgängligt. Det är också bra om det finns möjlighet att stänga avloppsbrunnar.
 • du som har en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska underrätta miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid driftsstörning. Detta gäller driftstörningar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen når du genom medborgarcenter, telefon 044-13 50 00 eller e-post kommun@kristianstad.se 
 • du bör kontakta C4 Teknik när det finns risk för läckage till kommunens dag- eller spillvattennät. Ring 044-13 44 44.
 • ringa SOS 112 vid akuta situationer med risk för människors hälsa eller miljön.

Upptäcker du en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet så ska du underrätta oss om det.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.