Hantering av kemiska produkter

Kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att miljö- och hälsorisker förebyggs. Det innebär att du ska genomföra skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

När du lagrar kemikalier ska du till exempel tänka på att:

 • kemiska produkter och farligt avfall bör utöver behållaren de förvaras i vara sekundärskyddade. Sekundärskyddet ska vara av ogenomsläppligt material. Dess volym bör kunna innehålla den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållare som lagras i samma invallning.

Exempel på sekundärskydd är:

- invallning
- dubbelmantlad behållare
- andra åtgärder som gör att spill och läckage inte kan nå avloppsbrunnar eller omgivningen

 • att invallningen i första hand bör vara nederbördsskyddad. Då undviker du att den fylls med regn och snö. I andra hand kan tömning genom manuellt styrd pumpning vara ett alternativ. Tömning via ventil är inget bra alternativ eftersom en ventil kan glömmas öppen eller börja läcka
 • inte förvara produkter som kan reagera med varandra inom samma invallning. Detta gäller även produkter som av andra anledningar är olämpliga att förvara tillsammans. Information om detta hittar du oftast i säkerhetsdatabladet för produkten
 • kemikalier bör vara inlåsta så att obehöriga hindras från att komma i kontakt med dem. Då minskas risken för utsläpp av kemikalier eller att någon kommer till skada
 • skydda behållare med kemiska produkter mot påkörning om behållaren finns nära en väg eller andra körytor.

Övrig hantering

Det är viktigt att kemiska produkter både hanteras och lagras med försiktighet. Risker för spill och olyckor kan till exempel finnas vid mottagning av produkterna. Samt vid interna transporter, vid användning av produkten eller vid avlämnande av farligt avfall.

Tänk på att:

 • du regelbundet bör undersöka risker med hantering av kemikalier. Genomför åtgärder för att uppnå en säker hantering och minska riskerna för spill och läckage som förorenar avlopp och omgivning
 • överblivna kemikalier ska hanteras som ett avfall -(ofta farligt avfall. De får inte hällas ut i avloppet, på marken eller dylikt.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.