Vad ska ingå i en energiplan?

En energiplan ger er verksamhet en överblick över bland annat energianvändning och hanteringen av energifrågan.

 • den egna energianvändningen
 • hanteringen av energifrågan
 • vilka förändringar med påverkan på energianvändningen som är att vänta inom verksamheten
 • identifierade åtgärder för att minska energikostnaden och påverkan på miljön

Under ett antal rubriker redovisas här översiktligt vad som ska ingå i en energiplan. Mängden använd energi liksom arbetssätt och verksamhetens komplexitet skiljer givetvis mellan olika branscher och företagsstorlekar. Detta påverkar vilken detaljeringsgrad som kan anses rimlig för energiplanen. Även utgångsläget varierar då företag kommit olika långt i sitt miljöarbete. För den som nyligen börjat titta på energifrågan är det viktiga att komma igång och sammanställa det man har även om det finns luckor i informationen. Då fakta saknas; börja med en uppskattning eller en kvalificerad gissning. Uppgifter som de i energiplanen kommer i större utsträckning att efterfrågas inom ramen för er egenkontroll.

Energianvändning

I en energiplan ska en redovisning av verksamhetens aktuella energianvändning ingå. Den ska ge en bra bild av användningen och ha för verksamheten rimlig detaljeringsgrad. Exempel på innehåll:

 • Årsstatistik för el- och värmeanvändning
 • Redovisning av fördelningen av energianvändningen på olika energislag som el, olja, pellets, fjärrvärme
 • Andel förnyelsebar energi, andel grön el etcetera
 • Årsstatistik för till exempel koldioxidutsläpp
 • Nyckeltal
 • Fördelning av energianvändningen på olika användningsområden, till exempel uppvärmning, varmvatten, belysning, tryckluft och produktionsprocesser. Fördelningen kan göras utifrån uppskattningar och schabloner. För större användare är en mer ingående bild av vart energin tar vägen rimlig
 • Större utrustning med betydande energianvändning, till exempel stora pumpar och fläktar för produktionsprocesser.

Arbetssätt

Beskrivningen av arbetssätt kan för en större verksamhet göras mer övergripande medan en mindre verksamhet har möjlighet att bli mer konkret. Exempel på vad som kan behandlas är:

 • rutiner för insamling, sammanställning och redovisning av energistatistik
 • organisationen för arbetet med energifrågor
 • rutiner och policy för inköp och upphandling
 • utbildningsinsatser på energiområdet
 • hur genomförda åtgärder följs upp
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.