Bilverkstäder och biltvätt

Planerar du att starta en verkstad är det bra att känna till att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.

Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter oavsett storlek och typ av produktion. Du som ska driva en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet.

Du behöver inte anmäla att du ska starta bilverkstad. Du är välkommen att höra av dig till oss om du behöver tips och råd.

Några saker att tänka på inför starten

Det bästa är om verkstaden inte har någon avloppsbrunn. Ett alternativ för att bli av med vatten från regn och snö är att ha golvrännor som inte är kopplade till avlopp. Vattnet avdunstar och slam och grus kan tas omhand. Om det finns avlopp i verkstaden ska vattnet ledas till en oljeavskiljare. Innan vatten får släppas till avloppsnätet ska detta anmälas till C4 Teknik.

Tänker du använda en cistern för spillolja? Om den är större än 1 m3 ska det anmälas till oss. Blankett hittar du i våra e-tjänster. Du kan läsa mer om cisterner här. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för en miljöriktig hantering på miljöfarliga verksamheter som bilverkstäder. Det gör vi bland annat genom tillsyn.

Att driva en bilverkstad

Du som driver en bilverkstad ansvarar för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår bilverkstäder. 

Det är viktigt att du som har en bilverkstad har rutiner för att hålla koll på följande punkter:

Transport av farligt avfall

Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningsstation? För att få göra detta krävs en anmälan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan kan göras elektroniskt på länsstyrelsens webbplats.  Anlitar du något annat företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

Förvaring av farligt avfall

Flytande farligt avfall ska förvaras så att det inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet. Därför kan avfallet behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om avfallet förvaras i en invallning utomhus behövs tak över invallningen. Annars kan invallningen bli full av regnvatten. Då räcker inte invallningen till för att ta hand om kemikalieläckage.

Cistern

Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är och om den finns inom ett vattenskyddsområde.

Kemikalier

Enligt Produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Bilar som riskerar att läcka bör i första hand stå inomhus. Om bilen ska stå ute måste uppsamlingstråg läggas under bilen.

Städning

Verkstadsgolv bör torrstädas genom sopning eller dammsugning. Om verkstadens golv behöver våtskuras bör skurvattnet samlas upp och renas (till exempel sedimenteras) innan det leds till avloppet. Ett alternativ är att vattnet tas omhand för rening externt.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att vi kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din bilverkstad gör vi en inspektion på verkstaden. Då tittar vi på hur det ser ut i verkstaden och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.