Preparatval

När du ska välja bekämpningsmedel ska du ta hänsyn till risken för att kemikalien kan sprida sig till grund- och ytvatten.

Ta hänsyn till följande punkter när du väljer preparat och bedöma risken för spridning till mark, grund- och ytvatten.

 • Jordtäckets tjocklek och typ (brunjord, podsol). Halten organiskt material påverkar hur bekämpningsmedlet binds i marken. Inom skyddsområden för vattentäkt ska även mullhalten anges.
 • Jordart (lera, sand, morän med mera). I anmälan/ansökan ska jordart alltid anges, inom skyddsområden för vattentäkt även lerhalten.
 • Markens genomsläpplighet. Genomsläpplig mark ger ökad spridningsrisk.
 • Jorddjup till grundvatten och berggrund.
 • Markytans lutning. Lutningens storlek och riktning, t.ex. mot vattendrag, påverkar starkt risken för ytavrinning.

Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Varje år är det ett antal bekämpningsmedel vars godkännande upphör. Kemikalieinspektionen godkänner bekämpningsmedel och vad de får användas till. Det finns information om godkända preparat på deras hemsida.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.