Kontrollområden för livsmedel

När livsmedelsinspektörerna besöker dig för att kontrollera verksamheten, utgår de från Livsmedelsverkets vägledning till offentlig kontroll. Den är indelad i 15 kontrollområden.

Här kan du se vad som ingår i de olika kontrollområdena.

 1. Lokaler, utrustning och fordon
  Lokalen med dess inredning och utrustning kontrolleras för att se att verksamheten har förutsättningar för att ha en god livsmedelshygien.
  Detta innebär bland annat att inspektören bedömer om hantering av rena och orena livsmedel kan separeras. Ytmaterial ska vara lätta att rengöra. Det ska finnas rutiner för underhåll av lokalen. De fordon som används för transport av livsmedel ska vara rena och i gott skick.
 2. Råvaror och förpackningsmaterial
  Råvaror och ingredienser får inte innehålla mikroorganismer och gifter som gör att slutprodukten blir dålig. Detta kan förhindras genom tydliga rutiner för mottagningskontroll av varor. Material som används till livsmedel ska vara lämpliga för livsmedel. Inspektören granskar era rutiner.
 3. Säker hantering, lagring och transport
  Livsmedel som används inom verksamheten ska förvaras så att de inte förorenas av till exempel bakterier eller smuts.
  Inspektören tittar på om det finns rutiner för att förhindra överföring av ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Det handlar också om att skilja olika moment åt i tid/plats, till exempelvis hantering av sallad och kyckling. Inspektören kontrollerar också att rengöringsmedel inte förvaras där livsmedel hanteras.
 4. Hantering och förvaring av avfall
  Inspektören kontrolleras hur avfall förvaras och hanteras i verksamheten.
 5. Skadedjur
  Det ska finnas rutiner för hur livsmedel inte ska förorenas av skadedjur, skadeinsekter eller tamdjur. Lokalen ska vara skadedjurssäkrad. Det kan bland annat handla om att ytterdörrar är täta och att området utanför lokalen hålls rent.
 6. Rengöring
  Inspektören kontrollerar verksamhetens rutiner för rengöring. Det gäller till exempel lokalen, utrustning, redskap och fordon. Att använda en checklista för när och hur ofta städning ska ske kan vara en bra hjälp för verksamheten. Det är också viktigt att städutrustningen är ren och att den förvaras på ett lämpligt sätt.
 7. Vattenkvalitet
  Inom området vatten kontrolleras ismaskiner, dryckesbehållare, kranar, slangar eller annan särskild utrustning för vatten. Det vatten som används ska ha bra kvalitet. Det ska finnas rutiner för att kontrollera vattnets kvalitet.
  De flesta verksamheter har kommunalt vatten. Verksamheter med egen brunn tar prover och skickar in resultaten till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 8. Temperatur
  Inspektören granskar vilka rutiner som finns för att förhindra att kylkedjan inte bryts. Upptining och varmhållning ska ske på ett bra sätt. Vid all hantering där temperaturen spelar en viktig roll krävs tydliga rutiner och kontroll av att livsmedel håller rätt temperatur.
  Det är viktigt att verksamheten har en termometer för att kunna mäta temperaturen i livsmedlen. Termometern ska vara kontrollerad eller kalibrerad så att den visar rätt mätvärden.
 9. Personlig hygien
  Verksamheten ska ha bra rutiner för personlig hygien. Det kan till exempel handla om hur personalen ska vara klädd. Privata kläder och arbetskläder ska förvaras åtskilda. Det ska också finnas tillräckligt många handtvättställ med flytande tvål och pappershanddukar.
 10. Utbildning
  Verksamheten ska ha rutiner för att personalen får information eller utbildning inom livsmedelshygien. I de fall där det är relevant även om HACCP. Inspektören tittar även på vad det finns för rutiner för nyanställd personal.
 11. HACCP – system för egenkontroll
  Inspektören kontrollerar hur verksamheten arbetar med HACCP. Det är ett system med rutiner som visar hur företaget kontrollerar sin egen verksamhet. Syftet är att verksamheten säkerställer en säker hantering av livsmedel.
  Om och på vilken nivå ett företag arbetar med HACCP får varje verksamhet utreda. Till sin hjälp finns nationella branschriktlinjer för olika områden inom livsmedelskedjan. För vissa verksamheter räcker det att jobba med de så kallade grundförutsättningarna. Andra kan behöva göra en faroanalys och identifiera var farorna finns i verksamheten.
 12. Information och märkning
  Livsmedel ska vara märkta enligt de regler som finns och att konsumenterna inte vilseleds. Förpackade varor ska vara rätt märkta så att kunden får information om vad varan innehåller. På restauranger kontrollerar inspektören att det som står på menyn också är det som serveras.
 13. Spårbarhet
  Verksamheter ska kunna spåra varifrån deras varor eller ingredienser kommer ifrån. Vid en återkallelse ska en verksamhet kunna veta om de har och var de har aktuell vara. Verksamheter som levererar varor till andra företag ska kunna hitta den kund som köpt varan. Exempelvis ska grossister kunna varna de butiker som köpt in felaktiga varor och dra tillbaka dem.
 14. Mikrobiologiska kriterier
  Inspektören kontrollerar att det finns en provtagningsplan för mikrobiologiska kriterier. Framgår det i planen vilka livsmedel som ska provtas och analyseras? Är provtagningsplanen anpassad till både livsmedelssäkerhets- och processhygienkriterierna? Detta gäller till exempel butiker med egen malning av kött.
 15. Övriga krav
  Inom detta område kontrolleras andra krav som inte är kopplade till de övergripande områdena. Vissa livsmedel och verksamheter har till exempel ytterligare krav gällande import respektive export.

 

Vid en kontroll kan krav inom ett eller flera av områdena kontrolleras. För vart och ett av de kontrollerade kraven bedömer inspektören om verksamheten uppfyller lagstiftningen eller om det finns någon avvikelse. Avvikelse innebär att det finns brister jämfört med de krav som finns i lagstiftningen.

Om det har funnits avvikelser vid inspektionen så kan inspektören bedöma att dessa kan följas upp vid nästa ordinarie kontroll.  Det kan också behövas en extra kontroll för att följa upp avvikelserna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.