Tvåstegsdiken

Tvåstegsdiket är en mittfåra som omges av terrasser på högre nivå. Tvåstegsdiken anläggs för att minska översvämningar och övergödning samtidigt som den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Fördelar med tvåstegsdiken:

 • minskar risken för översvämningar
 • minskad risk för erosion och minskat behov av underhåll
 • minskar näringsläckage
 • ökar den biologiska mångfalden

Åkermarken är beroende av öppna diken för dränering. När klimatet förändras behöver dikena anpassas för att klara ökade flöden. Dagens raka och djupa diken i jordbrukslandskapet får på kort tid ta emot stora mängder vatten och vattennivåerna kan stiga hastigt. Eftersom de flesta rätade vattendrag saknar beskuggning växer de igen. Det har en bromsande effekt på vattnet och omgivande åkermark riskerar att översvämmas. Vattendraget rensas därför och erosionen ökar i vattendraget och på slänterna.

För att öka magasineringsförmågan och komma tillrätta med erosion som grumlar upp vattnet och slammar igen bottnar kan man tvåstegsbredda och/eller göra strandbrinkarna och strandzonen flackare. Flackare strandbrinkar underlättar etablering av gräs och örter vilket stabiliserar slänten och motverkar erosion.

Vid tvåstegsbreddning skapar man ett flodplan med terrasser i vattendragsfåran. Man breddar på så vis vattendraget och fasar av slänterna. Transporten av partiklar vid högflöden minskar eftersom vattnet svämmar över terrasserna med minskad flödeshastighet som följd. Detta svämplan tjänar också som ett magasin vid höga flöden och på så vis undviks översvämningar av omgivande åkermark.

Transporten av partiklar, fosfor och kväve minskar längs ett tvåstegsdike jämfört med ett konventionellt dike. Det beror på lägre vattenhastighet vid höga flöden och på att det finns större vegetationsbeklädda ytor där partiklar sedimenterar och lösta närings-ämnen tas upp. Fåran och terrassen är plats för växter och ger gömställen och födoplatser för djur.

Stödmöjlighet

Det finns miljöinvesteringsstöd för att anlägga tvåstegsdiken

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.