Kantzoner och trädplantering

Syftet med kantzoner är att minska erosionen av växtnäringsämnen, främst fosfor, från åkermark till vatten.

Fördelar med kantzonen:

 • minskar erosion
 • minskar läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel
 • gynnar den biologiska mångfalden
 • kan användas för att så in fröblandningar som gynnar insekter för att bidra till att pollinera dina fält

Kantzonen längs ett vattendrag är mycket viktig. Zonen påverkar vattendragets funktion genom att den reglerar ljustillgång, tillförsel av organiskt material, vattentemperatur, näringsbelastning och flöde samt åns morfologi. Generellt har syftet med de gräsklädda skyddszoner som finns i åkerlandskapet idag varit att fånga upp näring. De har därmed inte någon direkt funktion som flödesdämpare. Skyddszoner bör istället ha en flerskiktad vegetation med träd och buskar. Träd, buskar och övrig vegetation i strandzonen filtrerar och fångar sediment, näring och gifter som annars hade nått vattendraget. Träd skuggar vattnet och håller vattentemperaturen nere under sommaren. Det ökar syrgasnivåerna som är viktigt för fisk och annat liv i vattnet.

Kanaliserade vattendrag med branta kanter utan beskuggning växer igen på sikt. Det gör att vattnet vid högflöden bromsas upp och orsakar översvämningar. Träd minskar erosionen av åslänten eftersom rötterna binder jorden. Skuggningen av vattnet håller även vattentemperaturen nere under sommaren vilket ökar syrgasnivån. Det är viktigt för fisk och annat liv i vattnet.

Fördelar med trädplantering längs med vattendrag:

 • Minskar igenväxning av vattendraget
 • Minskar behov av rensning
 • Minskar erosion av åslänten
 • Beskuggningen gynnar fisk och annat liv i vattnet
 • Minskar näringsläckaget från omgivande mark

Kanaliserade vattendrag med branta kanter utan beskuggning växer igen på sikt. Det gör att vattnet vid högflöden bromsas upp och orsakar översvämningar. Träd minskar erosionen av åslänten eftersom rötterna binder jorden. Skuggningen av vattnet håller även vattentemperaturen nere under sommaren vilket ökar syrgasnivån. Det är viktigt för fisk och annat liv i vattnet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.