Anlägga våtmarker

Våtmarker behövs eftersom de har många viktiga funktioner i landskapet. Våtmarker minskar näringsbelastningen i vattnet, bidrar till en ökad biologisk mångfald och utjämnar flöden. Därför är det viktigt att återskapa våtmarker.

Fördelar med att anlägga våtmarker

Våtmarker

 • ökar kapaciteten för magasinering i avrinningsområdet och minskar risken för översvämning på andra markområden
 • kan anläggas som vattenmagasin för bevattning
 • bidrar till ett jämnare flöde och minskar risken för erosion nedströms våtmarken
 • renar vattnet från näringsämnen (främst kväve och fosfor)
 • ökar den biologiska mångfalden
 • kan bidra till ökade möjligheter för jakt och friluftsliv

Våtmarker är lämpliga att anlägga i områden med hög näringsbelastning. Det kan till exempel vara i naturligt låga områden eller innan dräneringar mynnar i ett vattendrag.

Tillgång till vatten kommer att få större betydelse när klimatförändringar medför längre odlingssäsong och minskad nederbörd under sommaren. Konkurrensen om grundvattnet kommer att öka och bevattningsdammar är ett bra alternativ inför framtiden.

Har du ett intressant läge för att anlägga en våtmark?

Om du är med i Greppa Näringen kan du få gratis rådgivning. Vid en rådgivning går rådgivaren och du tillsammans igenom förutsättningarna för anläggning av våtmarker på din gård. Rådgivaren undersöker våtmarkens miljönytta, intressekonflikter, utformning och ungefärliga kostnad. Rådgivningen görs på uppdrag av länsstyrelserna i Skåne och Blekinge inom ramen för Greppa Näringen. Om du vill gå vidare och anlägga en våtmark är det bra att kontakta länsstyrelsen för att ansöka om bidrag.

Stödmöjlighet

Du kan få ersättning för att du anlägger eller restaurerar våtmarker eller för att du sköter en våtmark. Generellt prioriteras lägen med en hög näringsbelastning och som kan bidra till ökad biologisk mångfald. Kontakta alltid länsstyrelsen innan du börjar med ditt arbete. Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.