Friskare vatten

Vi söker efter dig som är intresserad av att vara med och genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag, sjöar och i Hanöbukten. Kanske har du redan funderat på om strukturkalkning eller reglerbar dränering är ett alternativ för dina marker?

Det finns många åtgärder som kan förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag, sjöar och i Hanöbukten.
Det finns många åtgärder som kan förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag, sjöar och i Hanöbukten.

Det kan vara en vinst både för dig och för miljön. Eller har du ett bra läge för en våtmark eller en åsträcka som är lämplig att lägga ut lekgrus i?

Övergödning är idag vanligt förekommande i sjöar och kustvatten i södra Sverige. Speciellt Östersjön är allvarligt påverkad av algblomning och syrefattiga havsbottnar. En av orsakerna till övergödning är förluster av växtnäring från jordbruksmark till vatten. De åtgärder som hittills har genomförts för att minska näringsläckaget från jordbruket har gett resultat. Förlusterna av kväve och fosfor, samt ammoniakutsläpp från jordbruket har minskat. För att den positiva trenden med minskade näringsförluster från jordbruket ska hålla i sig är det därför viktigt med fortsatta insatser. Vi miljöinspektörer söker därför efter lantbrukare som är intresserade av åtgärder som kan minska näringsläckaget till vattendragen och Hanöbukten.

De flesta vattendrag i jordbrukslandskap är påverkade så att vattenflödet och svämzoner har förändrats jämfört med vattendragets naturliga tillstånd.  Därför söker vi också efter markägare som är intresserade av att göra åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden i vattendraget. Det kan till exempel handla om att lägga ut block eller naturgrus för att gynna vandrande fisk och musslor.

Här får du information om åtgärder som kan vara till nytta både för dig som markägare och för miljön. Det gäller till exempel:

 • Reglerbar dränering
 • Våtmarker
 • Skyddszoner
 • Trädplantering längs med vattendrag
 • Strukturkalkning
 • Åtgärder i vattendrag
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.