Lantbruk och djurhållning

Du som har jordbruk kan få hjälp av miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier och avfall.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält.

Några av de delar som kontrolleras är hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras. Vi kontrollerar också hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och din egenkontroll.

Vårbruket 2018

Spridning i växande gröda
Vid spridning på plana fält där risk för ytavrinning inte föreligger är det tillåtet att sprida gödselmedel (stallgödsel och mineralgödsel) i växande gröda om marken är upptinad till ett djup av 5 cm efter eventuell morgontjäle.

Spridning inför vårsådd
Där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet (stallgödsel och mineralgödsel som innehåller urea) kan nedmyllas.

Observera att allmänna hänsynsregler alltid gäller och att det är viktigt att säkerställa att spridningen inte innebär någon risk för miljön.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.