På den här fastigheten ska marken nu värmas upp. Gifter blir till gas som tas om hand och renas.
På den här fastigheten ska marken nu värmas upp. Gifter blir till gas som tas om hand och renas.

Sanering av kemtvätt, Långebro

Under våren 2017 fortsätter saneringen av kvarteret Färgaren 3 på Bomgatan i Kristianstad. Fastigheten på Långbro är en av Skånes mest förorenade tomter. Stora mängder jord har fraktats bort. Nu ska marken under värmas upp och rensas på gifter för att undvika risken att grundvattnet förorenas.

Fastigheten där en av Sveriges äldsta kemtvättar legat är på cirka 2 500 kvadratmeter. Här bedrevs färgeri och kemtvätt med klorerade lösningsmedel från början av 1900-talet fram till 1980-talet.
Byggnaderna revs 2001. Fastigheten tillhör de mest förorenade i Skåne och har pekats ut som ett högt prioriterat saneringsprojekt. Anledningen är att föroreningarna hotar att spridas till en av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser som ligger 100 meter under marknivån.

Därför har kommunen fått närmare 50 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Skåne för att sanera området.

Saneringsarbete i flera steg

  • I ett första steg har omkring 6 000 kubikmeter ytligt förorenad jord forslats bort för slutlig omhändertagning i Hässleholm (Vankiva).
  • Den underliggande marken värmebehandlas, föroreningarna förångas och tas om hand. Arbetet pågår från våren 2017 till sommaren 2018.
  • Projektet beräknas vara avslutat år 2022.

Så här går reningen till

Metoden kallas Termisk in situ-behandling och innebär att marken värms upp till 100 grader celsius genom att genom att borra ner värmerör i marken (TCH, Thermal Conductive Heating). När marken blir varm förångas de klorerade lösningsmedlen och samlas upp för omhändertagande på markytan. Med metoden hoppas man kunna minska halterna och mängderna av klorerade lösningsmedel i marken med 99 procent. Färgaren 3 är en av de första platserna i Sverige där reningsmetoden används.

Tidplan

Kristianstads kommuns projektledare Elin Remstam och VA-Ingenjörernas projektledare Adis Dzafic  granskar Färgaren 3 före projektstart, tillsammans med Thomas Asmussen och Peter Baerens från Krüger.

Arbetet med värmebehandlingen börjar i april 2017. Fram till mitten av september 2017 pågår borrarbete och installationer. Därefter tas anläggningen i drift och körs under cirka fem månader. Slutligen monteras anläggningen ner och området återställs. Arbetet avslutas före sommaren 2018.

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.