Anmälan om sanering

Vad ska ingå i en anmälan?

En anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna bedöma om efterbehandlingens omfattning är tillräcklig. Det finns en anmälningsblankett. Förutom blanketten kan det också behövas ritningar och tekniska beskrivningar.

Vad händer efter din anmälan?

När en anmälan kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ett beslut fattas om behov av åtgärder. När det är aktuellt med åtgärder kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ha en dialog med dig som ansvarig verksamhetsutövare (eller fastighetsägare). Ni kommer då fram till målet med efterbehandlingen. Vanliga frågor som behöver besvaras är:

 • Vad ska en efterbehandling åstadkomma? 
 • Till vilka nivåer ska sanering ske?
 • Kan de förorenade massorna behandlas på plats eller ska de transporteras bort från fastigheten?

Vägen fram till sanering

Det krävs ofta ett omfattande arbete innan man har nått saneringsfasen i ett efterbehandlingsprojekt. I förarbetet ingår att sammanställa befintligt material. Det kan vara kartor, ritningar, litteratur, flygfoton och intervjuer som ger en bild av som har hänt på fastigheten. Då skapas en bild av föroreningssituationen – vilka föroreningar som kan förväntas, deras möjliga utbredning och exponeringsrisk.

Nästa steg är en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Syftet med denna är att ta prov för att se om det finns ett problem eller inte.

Om en förorening är konstaterad görs en detaljerad undersökning för att försöka avgränsa utbredningen. Sedan görs en fördjupad riskbedömningen där med platsspecifika riktvärden. Till slut görs en åtgärdsutredning där olika åtgärdsalternativ vägs mot varandra. Hänsyn tas till miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. När åtgärder genomförts bör ett kontrollprogram upprättas för att följa upp föroreningssituationen.

Slutrapport

När efterbehandlingen är avslutad ska ni skicka in en slutrapport till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Slutrapporten ska innehålla uppgifter om:

 • vilken del av fastigheten som har behandlats,
 • uppnådda resultat och om saneringsmålen uppfylls,
 • vilka föroreningar som eventuellt är kvar och 
 • uppgifter om hur massorna hanterats (mängder, transportörer och mottagare).
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.