Brandfarlig vara

Till brandfarliga och explosiva varor räknas till exempel brandfarlig gas, brandfarliga vätskor och vissa andra varor. Om du ska hantera dessa varor yrkesmässigt och i större mängder krävs tillstånd.

Det krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor yrkesmässigt och i större mängder. Det handlar om att minska riskerna och få en så säker hantering som möjligt.

Till gruppen brandfarliga varor räknas: 
  • Brandfarlig gas (till exempel gasol och acetylen) 
  • Brandfarliga vätskor som har flampunkt lägre än 100°C (till exempel bensin och spolarvätska) 
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat)

När du läser på en förpackning är det lätt att tro att en brandfarlig vätska är helt ofarlig, trots att flampunkten är lägre än 100°C. Ett enkelt sätt att ta reda på om en vätska är brandfarlig eller inte är att titta i säkerhetsdatabladet. Om du inte har tillgång till ett säkerhetsdatablad, kan du prata med försäljaren eller leverantören. 

Tillstånd för att hantera brandfarliga gaser och vätskor

Om du är osäker på om du behöver tillstånd för brandfarliga gaser och vätskor, hittar du mer i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter. På deras webbsida hittar du mer information och allt om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Oavsett om du måste ha tillstånd eller inte ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara säker ur brand- och explosionssynpunkt.

Räddningstjänsten beviljar tillstånd för hantering

Räddningstjänsten utfärdar tillstånd för att hantera brandfarliga gaser och vätskor. För att ansöka om tillstånd fyller du i en tillståndsansökan och bifogar de dokument som behövs för att räddningstjänsten ska kunna göra en snabb och korrekt handläggning av ärendet.

Vi tar en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn. För information om vad ditt tillstånd eller tillsyn kostar, kontakta räddningstjänsten.

Du måste ha en ansvarig föreståndare 

Om du har tillståndspliktig verksamhet måste det finnas en eller flera föreståndare för hanteringen. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften och ha god kunskap och erfarenhet om varorna som hanteras och och om verksamheten. Om det inte finns en utsedd föreståndare när ansökan görs, kan uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället om sådant krävs för att få tillstånd. I de allra flesta fall är det lämpligt att föreståndaren går en särskild utbildning för att få den kompetens som lagstiftningen kräver.

Du hittar mer information om föreståndare för brandfarliga varor på MSB:s webbsida.

Ibland måste räddningstjänsten göra en avsyning

I samband med att du får tillstånd kan räddningstjänsten besluta att du inte får börja att hantera varorna förrän det gjorts en avsyning av de anordningar och anläggningar som ska användas. Det innebär att sökande ska kontakta räddningstjänsten för avsyning innan han/hon får påbörja hanteringen.

Tillsynen sköts av räddningstjänsten. Vid en tillsyn bedömer räddningstjänsten om lagstiftning och eventuella villkor följs av verksamhetsutövaren. Om hanteringen missköts på ett eller annat sätt eller några andra förutsättningar har ändrats, kan räddningstjänsten ta tillbaka tillståndet eller begära en så kallad rättelseåtgärd. Räddningstjänsten kan också ta beslut om ett omedelbart förbud. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet allvarligt bryter mot kraven, kan åtalas med böter eller fängelse som följd.

Mer information finns hos MSB

De krav som finns är till för att hanteringen ska vara så säker som möjligt. Det är därför inte enkelt att ge generella råd som passar samtliga verksamheter. Mer information finns på MSB:s webbsida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.