Avfall och återvinning

Här hittar du information om vad som gäller för dig som företagare när det kommer till avfallshantering, återvinning, källsortering med mera.

För olika typer av avfall gäller olika regler. Grovt indelat kan man säga att avfallet kan delas in i:

 • verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall
 • producentansvarsavfall
 • hushållsavfall.

Regler om avfallshantering

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns i lagstiftningen, miljöbalken. Lagen säger att  avfall är "varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det ekonomiska värdet är inte avgörande vid bedömningen".

Miljöbalken (1998:808) är den första svenska samlingen med miljölagar. Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. Miljöbalken vill visa att du har ett ansvar för hur du tar hand om naturen. I den finns bestämmelser för hur du ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. 

Avfallsförordningen (2011:927)  handlar om hur du ska ta hand om ditt avfall. Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall, och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt. Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall, och hitta de olika avfallskoderna som allt avfall klassas med. 

Kommunen har också en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering som gäller i hela kommunen.

 

Minimera mängden avfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter materialåtervinning och energiutvinning. Deponering det vill säga att lägga avfall på tipp ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Ansvar för avfall

Du som har en verksamhet ansvarar själv för att allt avfall (även farligt avfall) som uppstår tas omhand på ett bra sätt. För vissa sorters avfall ansvarar producenterna för insamling och återvinning, till exempel förpackningar och tidningar.

Vad innebär producentansvar?

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den. Producenten av en vara ansvarar, enligt lag, för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att motivera producenter till att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen.

Vilka produkter gäller producentansvaret för?

Producentansvaret omfattar åtta olika produktgrupper:

 • förpackningar
 • däck
 • returpapper
 • bilar
 • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • batterier
 • läkemedel och
 • radioaktiva produkter.

 

Förvara och lagra avfall

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska lagra och hantera avfall på ett säkert sätt. Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras och hanteras, vilket utrymme och vilken utrustning som krävs. Entreprenörerna som hanterar avfall kan ofta hjälpa dig med bra förvaringsutrustning och system för avfallshantering.

Så här förvarar du avfall

Farligt avfall

Du ska förvara farligt avfall så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga, gärna i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall måste du alltid hålla inlåst. Du ska också förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Övrigt avfall

För övrigt avfall gäller att du kan förvara det på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport, under förutsättning att det inte skräpar ner.

 

Anteckningar om avfall

Du måste skriva anteckningar om det avfall som uppkommer i din verksamhet. I din egenkontroll är dokumentation och anteckningar viktiga för kontrollen av avfallsflödet.

Avfall från egen verksamhet

Om det uppstår farligt avfall i din verksamhet ska du göra anteckningar om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • vilka olika avfallstyper som uppkommer
 • vilka anläggningar som de olika avfallsslagen transporteras till.

Du kan använda uppgifterna i transportdokumenten och i fakturorna från mottagaren som underlag för dina anteckningar. Du ska spara dessa anteckningar i minst tre år.

Mottagare och behandlare av avfall

Om du i din verksamhet tar emot avfall för mellanlagring eller om du återvinner eller behandlar avfall ska du göra anteckningar om:

 • den mängd och vilka avfallsslag som du återvinner eller behandlar
 • vilka metoder du använder för olika avfallsslag
 • varifrån avfallet kommer
 • var återvunnet eller behandlat avfall lämnas.

Anteckningarna som gäller det farliga avfallet ska du spara i minst tre år.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.