Tillgänglighet för kristianstad.se

Kristianstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan hittar du information om hur kristianstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Kristianstad.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av kristianstad.se inte är helt tillgängliga, och arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du är i behov av innehåll från kristianstad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
E-post: webmaster@kristianstad.se
Telefon: 044–13 50 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 AA. Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda bristerna. Nedan listar vi några kvarstående problem som kan förekomma på webbplatsen.

Brister relaterat till WCAG version 2.1 Nivå AA:

Övergripande problematik

 • Det förekommer dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Webbplatsen använder på vissa sidor iFrames för att kunna visa material från andra sidor och tredje part. Vilket innebär att innehållet som presenteras inuti iFrames inte kan styras av kristianstad.se, och därför i vissa fall kan vara otillräckliga ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 • Det kan förekomma innehåll som saknar, eller inte har korrekt HTML och/eller WAI-ARIA uppmärkning; vilket innebära att all information kanske inte presenteras korrekt i olika tekniska hjälpmedel.

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

 • Det kan förekomma bilder, eller annat innehåll som inte är text, med inkomplett WAI-ARIA uppmärkning.

1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

 • Det kan finnas videor och ljudklipp som saknar alternativ presentation av innehållet, som exempelvis manus eller transkribering.

1.2.2 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer...)

 • Det kan finnas medieinnehåll som saknar textning eller alternativ textversion.

1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

 • Det kan finnas videor som saknar alternativ för att beskriva innehållet; såsom syntolkning, ljudbeskrivning och/eller inte har en separat alternativ beskrivande text av innehållet.

1.2.5 Syntolka videoinspelningar

 • Det kan finnas förinspelade videor som saknar syntolkning/ljudbeskrivning

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

 • Det kan finnas delar på webbplatsen som inte är korrekt uppmärkt i koden, för vilka det därav inte framgår vad de har för roll.
  • Det finns inmatningsfält och/eller andra formulärelement som saknar etikett, beskrivning och/eller hjälptext, vilket kan försvåra vid exempelvis användning av skärmläsare.
  • Några sidor innehåller etiketter i kontaktformulär som inte är korrekt anslutna till formulärkontrollerna, vilket kan försvåra vid exempelvis användning av skärmläsare, ex för:
   • Felanmälan
   • Skriv till oss
   • Synpunkter och klagomål
  • Det kan förekomma tabeller som saknar tydliga rubriker och/eller beskrivning
  • Det förekommer innehåll där HTML-formatering används istället för CSS, exempelvis för Tabeller och iFrames.
  • Det finns innehåll där HTML-koden är otillräcklig, exempelvis att ID:n inte är unika
  • Det kan förekomma innehåll på webbplatsen där inkorrekt metod används för textstorlek
  • Det finns filtreringsfunktioner för Evenemang och Program som är logiskt kopplade men som inte är grupperade i koden
  • Filtreringalternativ för Evenemangskalendern och Program saknar beskrivning, vilket kan försvåra vid exempelvis användning av skärmläsare.
  • Det kan finnas filtreringsmenyer där alternativet inte är ordnade på ett logiskt sätt

1.3.2 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

 • Det kan förekomma innehåll som inte presenteras i meningsfull ordning för alla användare, om ordningen på innehållet skulle förändras på grund av exempelvis anpassad skärmstorlek.

1.3.4 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

 • Det kan finnas innehåll och funktioner som inte är tillgängligt när man vrider på skärmen i exempelvis en mobil eller surfplatta.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden

 • Det kan förekomma formulär som inte är uppmärkta med förväntat innehåll i koden, vilket kan användas för att underlätta för användarna vid inmatning.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

 • Det förekommer länkar som inte är tillräckligt tydliga i förhållande till omgivande text och/eller bakgrund.

1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

 • Det finns innehåll med otillräckliga kontraster i förhållande till omgivande text och/eller bakgrund.

1.4.4 Se till att text går att förstora utan problem

 • Det kan finnas text, som inte är textbeskrivningar eller text i form av bild, som inte kan förstoras utan att innehåll eller funktionalitet blir otillgängligt.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

 • Det kan finnas innehåll som inte anpassas efter skärmens storlek, vilket kan innebära att viss information skulle kunna bli otillgänglig vid förstoring eller vid anpassad skärmstorlek (ex innehåll som presenteras i iFrames).
 • Det kan finnas dokument som inte är innehåll som inte anpassas efter skärmens storlek, vilket kan innebära att viss information skulle kunna bli otillgänglig vid förstoring eller vid anpassad skärmstorlek.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

 • Det kan finnas gränssnittskomponenter och informationsbärande grafik som har otillräckliga kontraster mot omgivande innehåll eller bakgrund.

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

 • Det kan finnas innehåll där det inte går att öka avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord utan att innehåll blir otillgängligt.

2.1.1 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

 • Det kan finnas innehåll eller funktionalitet som inte fullt ut kan hanteras eller göras åtkomligt med hjälp av enbart tangentbordet.

2.1.2 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

 • Det kan förekomma innehåll eller funktioner där användaren kan fastna och inte komma vidare vid styrning med enbart tangentbord.

2.4.3 Gör en logisk tab-ordning

 • Det kan förekomma sidor som inte har en logisk tabordning och/eller där innehåll eller komponenter inte hamnar i fokus eller markeras vid tangentbordsnavigering.

2.4.4 Skriv tydliga länkar

 • På vissa sidor förekommer länkar, med samma namn, men som leder till olika sidor.
 • Det kan förekomma länkar som inte är tillräckligt tydligt definierade för att syftet med länken ska framgå.
 • Det kan förekomma länkar som saknar, eller inte har korrekt, HTML och/eller WAI-ARIA uppmärkning.

2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

 • Det förekommer sidor på webbplatsen med element som inte blir tillräckligt tydligt markerade när de är i fokus.

2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

 • Det kan finnas delar av webbplatsen som inte har några alternativ till komplexa fingerrörelser.

2.5.2 Gör det möjligt att ångra klick

 • Det kan finnas funktioner på webbplatsen där användaren inte ges möjlighet att ångra eventuella felklick.

2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

 • Det kan förekomma knappar eller kontroller där text, beskrivning eller alternativ text inte är densamma som för maskinläsbara etiketter.

3.2.4 Benämn funktioner konsekvent

 • Det kan finnas funktionalitet eller element på webbplatsen som benämns olika på olika delar av webbplatsen.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

 • Det kan förekomma meddelanden, som inte kan presenteras i tekniska hjälpmedel, om de inte presenteras inom det område som användaren har i fokus. Som ex felmeddelanden och bekräftelsemeddelanden.

Vi arbetar med att beta av kvarstående brister, och listan kommer att uppdateras efter hand brister är åtgärdade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande teknisk granskning av webbplatsen utifrån WCAG 2.1 AA standard, med hjälp av verktyget Siteimprove. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.