Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. Frågeformulär skickas ut till  drygt 1 000 invånare i Kristianstads kommun. Omkring hälften brukar svara på enkäten.

Så tycker medborgarna i Kristianstads kommun

Medborgarenkäten i Kristianstads kommun för år 2016 visar att Kristianstadsborna överlag är rätt nöjda med tillvaron. Medborgarundersökning  visade till och med något bättre värden än motsvarande undersökning år 2014.

De flesta som svarade på enkäten trivs med att bo i Kristianstad. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 63 av 100 möjliga. Medelvärdet för de deltagande kommunerna var 60, och 2016 års värde var något bättre än vid de senaste två mätningarna i Kristianstad. I  Nöjd-Medborgar-Index fick Kristianstads kommun värdet 57. Det var högre än kommunsnittet 55 och även högre än 55 som var kommunens värde 2014. Nöjd-Inflytande-Index gav värdet 39. Det var lite lägre än kommunsnittet 40, men högre än 38 som var kommunens värde 2014.

Omkring hälften av de tillfrågade 2016 ville mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta, medan bara 15 procent skulle avråda någon från att flytta hit.

Det här betyder betygen

SCB sammanställer värdena från olika frågor till tre huvudbetyg:

Nöjd-Region-Index, NRI, betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index, NMI, mäter medborgarnas syn på de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Nöjd-Inflytande-Index, NII, mäter hur medborgarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.