Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. Frågeformulär skickas ut till 1000 invånare i Kristianstads kommun. Omkring hälften brukar svara på enkäten. Här presenteras resultat från undersökningen.

SCB sammanställer värdena från olika frågor till tre huvudbetyg:

Nöjd-Region-Index, NRI, betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index, NMI, mäter medborgarnas syn på de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Nöjd-Inflytande-Index, NII, mäter hur medborgarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut.

SCB:s medborgarundersökning för Kristianstad våren 2014 visar aningen bättre värden än två år tidigare. Enkäten skickades till 1 200 av kommunens medborgare i mars, men endast 554 svarade på frågorna.De flesta trivs med att bo i Kristianstad. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 62 av 100 möjliga. Medelvärdet för de deltagande kommunerna var i undersökningen 60 och värdet är något bättre i Kristianstad än vid förra undersökningen 2012 då det blev 59.

Nästan hälften av de tillfrågade 2014 vill mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta, medan tolv procent av de tillfrågade skulle avråda andra från att flytta till Kristianstad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.