Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. Frågeformulär skickas ut till drygt 1 500 invånare i Kristianstads kommun. Omkring hälften brukar svara på enkäten. En ny omgång av medborgarundersökningen görs hösten 2020.

Så tycker medborgarna i Kristianstads kommun

Medborgarenkäten i Kristianstads kommun för år 2018 visar att Kristianstadsborna överlag är rätt nöjda med tillvaron. Svaren gav till och med något bättre värden än motsvarande undersökning år 2016.

De flesta som svarade på enkäten trivs med att bo i Kristianstad. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 63 av 100 möjliga. Medelvärdet för alla deltagande kommuner var 62, och är detsamma som värdet vid 2016 års undersökning. I Nöjd-Medborgar-Index fick Kristianstads kommun värdet 61. Det var högre än kommunsnittet 56 och även högre än 57 som var kommunens värde 2016. Nöjd-Inflytande-Index gav värdet 43. Det var lite högre än kommunsnittet 42 och kommunens värde 2016 som var 39.

Indexvärdet för bemötande och tillgänglighet har ökat stadigt i Kristianstads kommun de senaste åren. Från indexvärdet 55 på våren 2014, då undersökningen gjordes strax innan Kristianstads kommuns medborgarcenter öppnade, steg det till 57 våren 2016 och har nu ökat ytterligare till indexvärdet 61.

Över hälften av de tillfrågade 2018 ville mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta och nästan 9 av 10 kan tänka sig locka en vän att flytta hit.

Det här betyder betygen

SCB sammanställer värdena från olika frågor till tre huvudbetyg:

Nöjd-Region-Index, NRI, betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index, NMI, mäter medborgarnas syn på de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Nöjd-Inflytande-Index, NII, mäter hur medborgarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.