Medarbetarenkät

Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra, vad kan göras bättre och hur medarbetarna tillsammans kan arbeta med att utveckla en god och hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetarenkäten gör vi vartannat år.

Vid senaste enkäten 2016 svarade 83,5% av våra medarbetare på enkäten. Enkäten hade fokus på upplevelsen av arbetet, arbetsplatsen och hälsa kopplat till arbetet. Resultatet 2016 visade att vårt arbete känns meningsfullt och varierande men att vi inte riktigt hinner med alla arbetsuppgifter under planerad arbetstid. Vi trivs på arbetet, vi stödjer varandra och utvecklar verksamheten tillsammans.

Resultatet återkopplas till varje arbetsgrupp och ingår som en del i den årliga uppföljningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.