Medarbetarenkät

Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur vi som jobbar här tillsammans kan utveckla en god och hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetarenkäten görs vartannat år.

Vid senaste mätningen 2020 svarade 84 % av våra medarbetare på enkäten, en ökning med två procentenheter från 2018. Undersökningen mäter medarbetarnas upplevelse av fyra områden: arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål. Vid en jämförelse med det kommunövergripande resultatet för 2018 kan vi glädjande konstatera att det har skett klara förbättringar inom alla fyra områdena. Resultatet visar tydligt att vi alla känner stolthet och arbetsglädje i förhållande till vårt uppdrag.

- Vi är jätteglada över det mycket goda resultatet och jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla chefer och medarbetare som på olika sätt medverkar och bidrar i våra gemensamma ansträngningar för att ständigt förbättra verksamheten och arbetsklimatet, säger kommundirektör Christel Jönsson.

Trots ett gott resultat finns det fortfarande utmaningar som vi måste ta oss an och det ska vi göra i god samverkansanda.

Nästa medarbetarenkät genomförs september 2022. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.