Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för att äldre och funktionsnedsatta personer får individanpassad och professionell vård och omsorg. Det innebär att vi bland annat tar beslut om olika stöd, vårdinsatser och åtgärder för att förebygga olyckor hos äldre och funktionsnedsatta.

I nämnden finns 15 ledamöter och åtta ersättare.

Vi ansvarar för stöd till äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård som bor eller vistas i kommunen. Vi arbetar mycket med information och förebyggande arbete.

Vi deltar i den långsiktig planeringen i syfte att bevaka det hälsofrämjande arbetet.

Vårt uppdrag styrs av ett antal lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.