Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

Varje år genomför vi ett femtontal revisionsuppdrag. Vi väljer områden och frågeställningen efter hur väsentliga de är för kommunens verksamhet och med tanke på risker.

Enligt kommunallagen ska vi varje år granska all verksamhet som nämndernas verksamheter arbetar med. Vi kontrollerar att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. Till vår hjälp har vi revisionskonsulter.

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige.

Revisionsrapporter

2023

Granskning ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

Uppföljande granskning av av tre granskningar genomförda under år 2020

Uppföljning av tidigare granskning av vatten och avlopp

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av valet 2022

Uppföljande granskning av skolplikt 

2022

Granskning av bygglovsverksamheten och uppföljning av tillsynsärenden

Översiktlig granskning av momshantering

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i sjukvården i Skåne

Granskning av orosanmälningar och utredningstider

Granskning av vuxenutbildningen

Granskning av framtidens äldreomsorg

Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

Granskning av uppföljning av placering av barn och unga

2021

Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

Granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad

Uppföljande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet

Granskning av delårsrapport 2021

Uppföljning - Trygga köp

Förstudie och nulägesbeskrivning - arbetet med införandet av GDPR inom Kristianstads Renhållnings AB

Revisionsberättelse för år 2020

Granskning av årsredovisning 2020

Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor

2020

Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande upphandlingar

Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

Arbetet med införandet av GDPR inom C4 Energi - en förstudie och nulägesbeskrivning

Granskning av intern kontroll - attester

Granskning av utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga

Granskning av delårsrapport 2020

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa

Granskning av hemtjänstens kvalitet

Granskning av Kristianstads kommuns krisberedskap

Revisionsberättelse för år 2019

Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv deltagande kommunerna

Granskning avseende delegation av beslutsrätt inom Tekniska nämnden

2019

Arbetet med införandet av GDPR inom AB Kristianstadsbyggen - en förstudie och nulägesbeskrivning

Översiktlig granskning av momshantering

Granskning av skolplikten

Granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete rörande säkerhet i skolor

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31

Granskning av styrning och ledning inom Miljö-och hälsoskyddsnämnden samt Bygg­nadsnämnden

Granskning av hanteringen av konst

Granskning av uppföljningsarbete samt beställningar inom IFO med inriktning mot familjehemsarbete

Revisionsberättelse för år 2018

Arbetet med införandet av GDPR i Kristianstad kommun - en förstudie och nulägesbeskrivning

Uppföljningsgranskning - effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar under mandatperioden 2015-2018

 

2018

Granskning av elevhälsan

Granskning av ledning och styrning av LSS-verksamheten

Uppföljande granskning av kommunens näringslivsverksamheten

Granskning av representation i Kristianstads kommuns helägda bolag

Granskning av vatten och avloppsverksamheten

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av styrning av IT- och informationssäkerhet

Granskning av omstrukturering av inköpsprocess

Revisionsberättelse för år 2017

Granskning av vuxenutbildningen

Granskning av intern kontroll

2017

Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och Kristianstads renhållnings AB

Förstudie av hantering avseende hävning av avtal med upphandlad systemleverantör

Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorg

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av kommunens fordonsnyttjande

Revisionsberättelse för år 2016

Granskning av finanspolicy

Granskning av strategisk personalförsörjning

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Granskning av hanteringen av ensamkommande barn

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.