Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

Varje år genomför vi ett femtontal revisionsuppdrag. Vi väljer områden och frågeställningen efter hur väsentliga de är för kommunens verksamhet och med tanke på risker.

Enligt kommunallagen ska vi varje år granska all verksamhet som nämndernas verksamheter arbetar med. Vi kontrollerar att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. Till vår hjälp har vi revisionskonsulter.

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige.

Revisionsrapporter

2018

Granskning av intern kontroll

2017

Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och Kristianstads renhållnings AB

Förstudie av hantering avseende hävning av avtal med upphandlad systemleverantör

Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorg

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av kommunens fordonsnyttjande

Granskning av finanspolicy

Granskning av strategisk personalförsörjning

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Granskning av hanteringen av ensamkommande barn

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.