Kommunfullmäktige 2018-11-13

Här kommer du att kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 13 november 2018.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

1

Sammanträdets öppnande

 

2

Anmälan om ersättare

 

3

Upprop

 

4

Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens   protokoll samt att vara rösträknare vid behov

 

5

Val av ordförande i Kommunfullmäktige

 

6

Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige

 

7

Val av 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige

 

8

Förtida tillträde för Kommunstyrelsen

 

9

Lottning av 15:e mandatet i Kommunstyrelsen

 

10

Lottning av 15:e mandatet i Barn- och utbildningsnämnden

 

11

Lottning av 15:e mandatet i Omsorgsnämnden

 

12

Val av ledamöter och ersättare i Valberedningen

 

13

Val av ordförande och vice ordförande i Valberedningen

 

14

Val av revisorer

 

15

Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna

 

16

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen

 

17

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice   ordförande i Kommunstyrelsen

 

18

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige - Emma Bruce (S)

 

19

Eventuella övriga valärenden

 

20

Delgivningar

 

A

Mark- och miljödomstolen 2018-09-28 - Slutgiltigt beslut   överklagat beslut - Detaljplan Bajonetten 3 m fl

 

B

Länsstyrelsen Skåne protokoll 2018-10-04 - Slutlig   rösträkning och mandatfördelning Kommunfullmäktige 2018-2022

 

C

Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-08 –   Detaljplan för Maglehem 23:71 och 23:85, Rigeleje camping, Degeberga   sommarby, Kristianstads kommun

 

21

Skattesats för år 2019

 

22

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om   medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

 

23

Genomförandeavtal och köpekontrakt, del av Kristianstad   Åhus 14:108

 

24

Detaljplan för del av Åhus 14:108 i Åhus

 

25

Kommunikationspolicy Kristianstads kommun

 

26

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna   vattentjänster - Majoren 1, Majoren 2 och Näsby 35:64

 

27

Motion - Ge elever möjlighet att prova samt utvärdera   skolmaterial inför upphandling för bättre och mer hållbar utveckling samt bättre   miljötänk

 

28

Motion - Låt personal som slutar på ett arbetsställe inom   Barn- och utbildningsförvaltningen få fylla i en digital avslutningsenkät

 

29

Dag och tid för Kommunfullmäktiges sammanträde i december   2018

 

30

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019

 

31

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och   medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-11-05

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.