Kommunfullmäktige 2018-09-18

Här kommer du att kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 18 september 2018.

 

Ärenden

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Laga kraftbesked - Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus i Kristianstad

 

B

Laga kraft besked avseende detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41

 

C

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

 

D

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att ej meddela prövningstillstånd över beslut om klimatväxling  

 

E

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

5

Informationer

 

6

Avsägelse från politiska uppdrag - Nils-Arne Bidsell (L)

 

7

Eventuella övriga valärenden

 

8

Nytt badhus i Kristianstad

 

9

Revidering av avtalet om samverkan för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

 

 

10

Yttrande avseende ansökan i miljömål om ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för Taggen Vindpark i Hanöbukten mål nr M 1242-18

 

11

Utredning kring organisation till följd av nya kommunallagen

 

12

Utredning av överförmyndarorganisationen

 

13

Motion - Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa

 

14

Motion - Inför handlingsplan för suicidprevention

 

15

Motion - Bygg ett tankställe för både flytande och komprimerad gas (LCNG)

 

16

Motion - Utred möjligheterna att utvidga produktion av biogas i Kristianstads kommun

 

17

Motion - Bygg ett stationsnära garage!

 

18

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

19

Ledamöternas frågestund

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-09-10

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.