Kommunfullmäktige 2018-04-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 17 april 2018

Ärenden

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsen i Skåne protokoll 2018-03-19 över inspektion av Kristianstad kommuns överförmyndarverksamhet

 

B

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut - Arbete- och välfärdsnämnden

 

C

Länsstyrelsen Skåne beslut 2018-03-27 – Fördelning av fasta valkretsmandat i kommunfullmäktigeval

 

5

Informationer

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Årsredovisning 2017

 

8

Revisionsberättelse för år 2017 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Revidering av budget 2018

 

10

Nya bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB

 

11

Försäljning av Majoren 1 till MPD Gagat Grund 1 AB

 

12

Försäljning av Hammar 9:197 till Christianstads Fastighets AB

 

13

Försäljning av Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen

 

 

14

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

15

Nytt badhus i Kristianstad

 

16

Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus

 

17

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

18

Ledamöternas frågestund

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-04-09

Kristianstad 2018-04-04

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.