Kommunfullmäktige 2018-03-13

Här kommer du kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 13 mars 2018.

Ärenden

 

1

Upprop

 

2

Val av justerare

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Delgivningar

 

A

Laga kraftbesked 2018-01-10 - Detaljplan för Dante 4 i Vä

 

B

Länsstyrelsen i Skåne protokoll 2018-02-12 - ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Mattias Svensson (KD)

 

C

Laga kraftbesked 2018-02-23 – Detaljplan för Oppmanna –Tollarp 2:32 och del av 1:22

 

5

Informationer

 

6

Bordlagd interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i kommunala verksamheter?

 

7

Eventuella inkomna interpellationer

 

8

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden efter Mattias Svensson (KD)

 

9

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd efter Mattias Svensson (KD)

 

10

Eventuella övriga valärenden

 

11

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018

 

12

Försäljning av Skatan 19

 

13

Detaljplan för del av Hedentorp 1 :20 m.fl., Helgedalsskolan i Kristianstad BN 2016-000279

 

14

Detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6 i Kristianstad BN 14-2897

 

15

Detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85, Rigeleje camping, Degeberga sommarby, BN 08-0015

 

16

Bordlagd motion - Landskronamodellen

 

17

Bordlagd motion - Se över stadens grönytor, lekplatser och gångstråk

 

18

Bordlagd motion - Orienterande kompassrosor i sten i basorterna m fl

 

19

Bordlagd motion - Urbana Hembygdsgårdens framtid riskeras

 

20

Bordlagd motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i anslutning till gågatorna

 

21

Bordlagd motion - Hantering av ett katastrofläge för Centrala reningsverket i Kristianstad

 

22

Bordlagd motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att duscha tryggt och säkert, högsta integritet efter skolidrotten

 

23

Bordlagt medborgarförslag - Sovande jour ska räknas som full arbetstid i verksamheter inom arbete och välfärdsförvaltningen

 

24

Bordlagt medborgarförslag - Underhåll/upprusta bollplanen Södra Äspet, samt placera ett antal bänkar på vardera långsida

 

25

Bordlagt medborgarförslag - Återinförande av arbetsplatsparkeringstillstånd

 

26

Bordlagt medborgarförslag - Avslå byggplaner på Tempotorget, upprusta befintligt torg istället

 

27

Bordlagt medborgarförslag - Utegym i korsningen  Sångvägen och Åsvägen i Hammar

 

 

 

28

Bordlagt medborgarförslag - Allmänt förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier och pyroteknisk  utrustning inom tätbebyggt område i kommunen

 

29

Medborgarförslag - Arbeta aktivt med att förverkliga de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030

 

30

Eventuella motioner, frågor och medborgarförslag

 

31

Ledamöternas frågestund

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-03-05

Kristianstad 2018-02-28

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.