Kommunfullmäktige 2018-01-16

Här kommer du att kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 16 januari 2018.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Upprop

 

2

Val av justerare

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Delgivningar

 

A

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen - Omsorgsnämnden

 

B

Länsstyrelsens beslut 2017-11-27 om fastställande av valkretsindelning samt beslut om valdistriktsindelning i Kristianstads kommun

 

C

Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-12 i överklagat beslut KF 2017-10-17 beträffande detaljplan fastigheten Dante 4 i Kristianstads kommun

 

D

Förvaltningsrättens dom – överklagande av KF beslut 2017-03-14 - Klimatväxling

 

5

Informationer

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Försäljning av Hammar 9:198 till Brinova

 

8

Försäljning av Älgörten till BoKlok

 

9

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö BN 09-0029

 

10

Klimat- och energistrategi

 

11

Klimatanpassningsplan

 

12

Medborgarförslag - Använd klimatpolitikens finansiering till skola, vård, omsorg, vägar och infrastruktur

 

13

Motion - Inför tvålärarsystem successivt i kommunens fokusskolor

 

14

Motion - Landskronamodellen

 

15

Motion - Se över stadens grönytor, lekplatser och gångstråk

 

16

Motion - Orienterande kompassrosor i sten i basorterna m fl

 

17

Motion - Urbana Hembygdsgårdens framtid riskeras

 

18

Besvarande av interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i kommunala verksamheter?

 

19

Eventuella valärenden

 

20

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-01-08

Kristianstad 2018-01-03

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.