Kommunfullmäktige 2017-12-12

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 12 december 2017

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivning

 

A

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

5

Informationer

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag

 

8

Borgensavgifter från och med år 2018

 

9

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och med 2018

 

10

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

 

11

Begäran av överlåtelse av operativ tillsyn

 

12

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor

 

13

Förlängning av giltighetstiden för kommunens biblioteksplan

 

 

14

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde år 2018

 

15

Nya riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen

 

16

Redovisning av erhållet lokalt partistöd för år 2016

 

17

Motion - Erbjud gymnasieungdomar arbete som handledare åt elever i Kristianstads kommuns lovskolor

 

18

Fyllnadsval av ersättare i Omsorgsnämnden efter Elisabeth Jørgensen (MP)

 

19

Eventuella valärenden

 

20

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-12-04

Kristianstad 2017-11-29

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.