Kommunfullmäktige 2017-10-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 17 oktober 2017.

Ärenden

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Delgivningar

A

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

B

Rapporter enligt 16 kap 6h § Sol om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

C

Laga kraftbesked 2017-09-27 – Ändring av detaljplan för Flaket 4 och del av Åhus 558:6 i Åhus

D

Laga kraftbesked 2017-08-14 – Detaljplan för Carl XI 13, m fl i Åhus

E

Laga kraftbesked 2017-09-28 – Detaljplan för Åhus 558:31  m fl i Åhus

5

Ledamöternas frågestund

6

Delårsrapport januari-augusti 2017

7

Detaljplan för Dante 4 i Vä BN 13-2947

8

Förvärv av Sommarlust 5

9

Försäljning och markanvisning av del av Kristianstad Vä 157:5

10

Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun

11

Ansökan från Hörby kommun om medlemskap i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

12

Revidering arkivreglemente för Kristianstads kommun

13

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

14

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018

15

Valkretsindelning 2018

16

Valdistriktsindelning inför 2018

17

Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset

18

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

19

Motion - Stoppa utsmyckning av staden som kommer från djur

20

Motion - Ge AB Kristianstadsbyggen i uppdrag att bygga bostadsrätter också

21

Motion - Möjliggör rätt till undantag i rätten till heltid

22

Motion - Polisanmäl ensamkommande barn  med uppskriven ålder för bidragsbrott

23

Motion - Gratis influensavaccinering för utsatt skolpersonal

24

Motion - Låt personal som slutar på ett arbetsställe inom Barn- och utbildningsförvaltningen få fylla i en digital avslutningsenkät

25

Interpellation - Utlåning av burkini i simundervisningen

26

Interpellation - Ökat antal elever i Hammar med omnejd

27

Medborgarförslag - Döp om leden som kallas Hammarslundsvallen till Snokleden

28

Medborgarförslag - Återställa skulptur till skolgården i Everöd, efter att skulpturen Anna-Mia blev stulen 2015

29

Medborgarförslag - Utegym i Hammar

30

Medborgarförslag - Krav på avtal för sophämtning för att få bedriva verksamhet

31

Medborgarförslag - På nya återvinningsanläggningen önskas lokal med material som förskole- och skolpersonal kan hämta och skapa med

32

Medborgarförslag - Gräv ner EON:s kraftledning vid Väskolan i nordlig riktning

33

Medborgarförslag - Klimatberedningen bör dokumentera sina sammanträden med protokoll synliga på kommunens hemsida

34

Medborgarförslag - Parkeringsplatser utanför CSK

35

Medborgarförslag - Gör om Galleria Boulevard till aktiviteternas hus

36

Medborgarförslag - Uppställningsplats för lastbilar vid väg 118 i Horna

37

Medborgarförslag - Tillgänglighetsanpassning av rundan runt Lerjevallssjön

38

Medborgarförslag - Göra övergång för gångtrafikanter och cyklister bevakad

39

Medborgarförslag - Fasta fartkameror mellan Norra Kaserngatan och Hertig Carls gata

40

Medborgarförslag - Bygg en kombinerad lekplats och utegym för de boende i Vinnö och Färlöv

41

Medborgarförslag - Trädet vid blivande Lingenässkolan måste bevaras och ej fällas.

42

Medborgarförslag - Effektivare skötsel av kommunens mark och fastigheter i norra delen av kommunen

43

Medborgarförslag - Sätt upp fartkamera på Västra Boulevarden

44

Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Färlöv, Vinnö och Kristianstad

45

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Färlöv, Vinnö och Kristianstad

46

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i Kommunstyrelsen efter Ellena Dellios Vukic (L)

47

Eventuella övriga valärenden

48

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-10-09

Kristianstad 2017-10-04

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.