Kommunfullmäktige 2017-09-20

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktige kl 13.00 den 20 september 2017

Ärenden

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Förvaltningsrätten i Malmö beslut 2017-06-02 – Laglighetsprövning över Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun beslut 2012-05-15 § 118 om VA-taxa

 

B

Länsstyrelsen i Skåne protokoll 2017-06-07 - ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Jessi Norén (S)

 

C

Länsstyrelsen i Skåne protokoll 2017-07-03 – ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Lena Lekandersson (SD)

 

D

Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

5

Informationer

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Detaljplan för Yngsjö 3:36 m.fl. i Åhus

 

8

Försäljning av Hammar 9:192 till SHH Projekt nr 46 AB

 

9

Försäljning av Hammar 9:195 till K-fastigheter

 

10

Markanvisning Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen

 

11

Markanvisning Hammar 9:197 till Christianstads Fastighets AB

 

12

Markanvisning Hammar 9:198 till Brinova Fastigheter AB

 

13

Årsredovisning - Samordningsförbundet Skåne Nordost

 

14

Kristianstads kommuns indelning i valkretsar vid valet till Kommunfullmäktige 2018

 

15

Val av antal ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige vid valet till Kommunfullmäktige 2018

 

16

Revidering av bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

 

17

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Kommunstyrelsen efter Sten Hermansson (L)

 

18

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige - Heléne Fritzon (S)

 

19

Eventuella övriga valärenden

 

20

Ägardirektiv för AB Kristianstadsbyggen

 

21

Ägardirektiv för C4 Energi AB

 

22

Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB

 

23

Företagspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag

 

24

Grönstrategi Kristianstads kommun

 

25

Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018

 

26

Motion - Ändrad sträckning för pendeln, regionbuss 551, till Kristianstad

 

27

Motion - Avsätt lägenheter vid nyproduktion för bostadssociala ändamål

 

28

Motion - Ge AB Kristianstadsbyggen i uppdrag att bygga bostadsrätter också

 

29

Motion - Möjliggör rätt till undantag i rätten till heltid

 

30

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-09-11

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.