Kommunfullmäktige 2017-06-13

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 13 juni 2017

 

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivning

 

A

Länsstyrelsen i Skåne protokoll 2017-05-04 – Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Olle Sjöholm (SD)

 

5

Informationer

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Detaljplan för del av Maglehem 10:2 BN 12-5583

 

8

Markanvisning av Älgörten 1 till Boklok Mark och Exploatering AB

 

9

Fastställande av villatomtspris i Åhus, Horna, samt exploatering av gator m.m. i området

 

10

Förvärv av aktier i Inera AB

 

11

Utvidgning av verksamhetsområdena för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten

 

12

Överlåtelse av den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten Nyboholms kyckling AB

 

13

Klimatberedningens slutrapport

 

14

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Valberedningen efter Ulrika Tollgren (S)

 

15

Fyllnadsval av ersättare i Omsorgsnämnden efter Linnéa Sjögren (S)

 

16

Fyllnadsval av ledamot i Byggnadsnämnden efter Sven-Åke Hannevind (SD)

 

17

Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Johan Wagnström (C)

 

18

Fyllnadsval av ersättare i Kristianstads renhållnings AB efter Jessi Norén (S)

 

19

Eventuella övriga valärenden

 

20

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen
Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-06-05

Kristianstad 2017-05-31

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.