Kommunfullmäktige 2017-03-14

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 14 mars 2017.

Ärenden

Nr

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

5

Ledamöternas frågestund

6

Delgivningar

A

Länsstyrelsen i Skåne meddelande 2017-01-31 – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.

B

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2017-02-03 – Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Davor Vuleta (M).

7

Reservation samt försäljning av verksamhetsmark i Nya Ängamöllan till Tectum Byggnader AB

8

Överlåta Ränndalen 2 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Lastbilsmöllan Fastighets AB

9

Klimatväxling

10

Ärende- och dokumenthanteringspolicy

11

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

12

Motion - Bygg en gångbro vid Axonaskolan Tollarp

13

Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade trafikanter?

 

14

Motion - Bygg ett landmärke på Barbackatomten

15

Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör inrätta ett litterärt pris till Birgitta Trotzigs minne

16

Medborgarförslag - Öppna upp den gamla campingen vid Stubbagatan, som ställplats för husbilsturismen

 

17

Medborgarförslag - Billigare badkort till pensionärer

 

18

Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden - Oskar Frykholm (V)

 

19

Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - Jenny Jönsson (V)

 

20

Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande och ersättare i Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster - Leif Rülf

 

21

Avsägelse som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden  Lena Holst (C)

22

Avsägelse som ersättare i Byggnadsnämnden – Helen Persson (S)

23

Eventuella övriga valärenden

24

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-03-06

Kristianstad 2017-03-01

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.