Kommunfullmäktige 2017-01-17

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 17 januari 2017 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-11-17 – Detaljplan för del av Näsby 35:47 m fl.

 

B

Dom - gällande detaljplan för utökning av Rigeleje camping på fastigheten Maglehem 23:71 och 23:85 i Degeberga sommarby.

 

C

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

7

Besvarande av interpellation - Planering för vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun

 

8

Besvarande av interpellation - Välfärdteknologi

 

9

Besvarande av interpellation - Arbetssituationen på Barn- och ungdomsenheten

 

10

Föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun

 

11

Avfallstaxa för Kristianstads kommun

 

12

Medborgarförslag - Tillåt hundar på stränderna vid havet under vissa tider även vid det generella hundförbudet

 

13

Motion - Elektroniska informationstavlor

 

14

Motion - Kristianstads kommun en föregångskommun som arbetar för att fullt ut följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

 

15

Motion - Använda certifierade träbaserade material vid uppförande och inredning av kommunala byggnader

 

16

Motion - Inför chefslönetillägg i Kristianstads kommun

 

17

Motion - Kortare avgångsvederlag i VD-avtalen

 

18

Avsägelse som ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden - Mats Edin (S)

 

19

Avsägelse som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Linnéa Sjögren (S)

 

20

Avsägelse som ledamot och tillika ordförande i Gemensamma nämnden för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster Leif Rülf

 

21

Eventuella övriga valärenden

 

22

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-01-09

Kristianstad 2017-01-04

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.