Kommunfullmäktige 2023-04-11

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 11 april 2023.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport – Granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet 2022

 

B

Revisionsrapport – Uppföljande granskning av skolplikten

 

C

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-22 – Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut, arbete och välfärdsnämnden

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-22 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut, omsorgsnämnden

 

F

Länsstyrelsen Skåne – Beslut om ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Marc Karlsson (SD)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Årsredovisning 2022

 

 

 

7

Revisionsberättelse för år 2022 samt fråga om ansvarsfrihet

 

8

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023

 

9

Detaljplan för Hammar 8:12 med flera

 

10

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025

 

11

Klimat- och miljöplan 2023-2027

 

12

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring

 

13

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

 

14

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

15

Ändring av sammanträdestid för kommunfullmäktige i juni 2023

 

16

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

17

Ledamöternas frågestund    

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.