Kommunfullmäktige 2022-09-13

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 13 september 2022.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg

 

B

Kristianstads Renhållnings ABs protokoll 2022-05-23 – Revisionsrapport införande GDPR

 

C

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 51 –
Revisionsrapport - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

D

Omsorgsnämndens beslut 2022-06-22 § 80 – Granskning av arbetet med att motverka förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

E

Tekniska nämndens beslut 2022-06-22 § 97 – Granskning av intern kontroll - Bidrag för enskild väg

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 135 –
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut

 

G

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 136 – Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut

 

H

Laga kraftbesked Önnestad 112:1

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

 

7

Detaljplan för del av Östra Kasern 3 m.fl. i Kristianstad

 

8

Ny förbundsordning Samordningsförbundet Skåne Nordost

 

9

Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

 

10

Revidering av taxa miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

11

Revidering av riktlinjer för avgiftshandläggning på grund av höjt minimibelopp

 

12

Redovisning av lokalt partistöd för år 2021

 

13

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda

 

14

Motion - Återinför Christianstadsdagarna

 

15

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

16

Ledamöternas frågestund

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.