Kommunfullmäktige 2022-04-12

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 12 april 2022.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10   Barn- och utbildningsförvaltningen om                              mottagande av flyktingar i verksamheten

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Uppföljning av placerade barn och unga

 

B

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

C

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 Uppföljning 2021 – Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Årsredovisning 2021

 

8

Revisionsberättelse för år 2021 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Revidering av budget 2022 och flerårsplan 2023-2024

 

10

Taxor för Kristianstads badrike 2022

 

11

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

12

Medborgarförslag - Ändra stavningen från Kristianstad till Christianstad

 

13

Motion - Genomför en fritidsvaneundersökning

 

14

Motion - Revidera kommunens landsbygdsstrategi

 

15

Interpellation - Kortade nattpass och dynamiska scheman

 

16

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

17

Ledamöternas frågestund

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.