Kommunfullmäktige 2022-03-08

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 8 mars 2022.

Ärenden

Nr

 

1

Fastställande av dagordning

2

Anmälan av ersättare och upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

5

Delgivningar

A

Revisionsrapport – Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

B

Förvaltningsrätten i Malmö – Dom 2022-02-04 Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende avvisat medborgarförslag i Kommunfullmäktige 2021-12-14

C

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-22 – Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – omsorgsförvaltningen

D

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-22 – Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsförvaltningen

E

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Emelie Nyberg (M)

6

Eventuella valärenden

7

Detaljplan för del av Näsby 35:47 i Kristianstad

8

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

9

Kemikalieplan för Kristianstads kommun

10

Revidering av Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

11

Revidering av föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun

12

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun

13

Reviderad taxa för grävning i allmän platsmark inom Kristianstads kommun

14

Revidering av riktlinjer för avgiftshandläggning på grund av höjt minimibelopp

15

Motion - Blodgivning på betald arbetstid för anställda

16

Motion - Inrätta en fond för personalfrämjande insatser för bättre arbetshälsa

17

Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!

18

Motion - Tollarp - Viktigt för framtidens Kristianstad!

19

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

20

Ledamöternas frågestund

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.