Kommunfullmäktige 2021-12-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 december 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsen Skåne - Beslut om valkrets och valdistriktindelning i Kristianstads kommun

 

B

Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ersättare i kommunfullmäktige efter Shrouq Alarini (S)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Borgenslåneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och med 2022

 

7

Borgensavgifter från och med år 2022

 

8

Ägardirektiv AB Kristianstadsbyggen

 

9

Försäljning av Råbelöv 26:8 samt del av Råbelöv 26:2

 

10

Naturreservat Södra Äspet

 

11

Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad

 

12

Aktualitetsprövning av översiktsplanen för Kristianstads kommun

 

13

Avgiftsfria uteserveringar januari - juni 2022

 

14

Gallring av avslutade användarkonton

 

15

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2022

 

16

Motion - Ta fram ett livskvalitetsprogram för Kristianstads kommun

 

17

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

18

Ledamöternas frågestund

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.