Kommunfullmäktige 2021-06-16

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 16 juni 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10 

Kommundirektör Christel Jönsson informerar om arbetet med coronaviruset, covid-19

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Förstudie och nulägesbeskrivning arbetet med införandet av GDPR inom Kristianstads Renhållnings AB

 

B

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-04-29 § 93 – Revisionssvar - Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

 

C

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-05-27 § 110 –
Svar till revisionen - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-26 § 127 – Stiftelsernas årsredovisningar år 2020

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Samordningsförbundets Skåne Nordost Årsredovisning verksamhetsåret 2020

 

8

Förvärv av Domus 4 samt del av Domus 2

 

9

Cykelväg mellan Ovesholm och Vä

 

10

Cykelväg mellan Färlöv och Önnestad

 

11

Revidering av riktlinjer för hantering av digitala allmänna handlingar

 

12

Motion - Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna

 

13

Motion - Inrätta en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, syfte att Kristianstads kommun ska bli MR-kommun

 

14

Motion - Effektiviseringar eller besparingar? Dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven

 

15

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

16

Ledamöternas frågestund

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.