Kommunfullmäktige 2021-04-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 april 2021.

                                                                                    

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
     

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan av    ersättare och upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Informationer

  
  

 

  
  

 

  
  

13:00-13:10   Kommundirektör    Christel Jönsson informerar
                                om arbetet    med coronaviruset, covid-19

  
  

 

  
  

5

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i    hanteringen av anställdas bisysslor

  
  

 

  
  

B

  
  

Revisionsrapport – Granskning av samverkan kring barn och    unga med behov av samordnade insatser

  
  

 

  
  

C

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – Svar på revisionsrapport    – Granskning av intern kontroll – attester

  
  

 

  
  

D

  
  

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 – Svar på    revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och    unga

  
  

 

  
  

E

  
  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 – Svar på    revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

  
  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

F

  
  

Omsorgsnämndens beslut 2021-01-27 – Svar på    revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

  
  

 

  
  

G

  
  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 – Svar på    revisionsrapport – Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande    upphandling

  
  

 

  
  

H

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Svar på    revisionsrapport – Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande    upphandling

  
  

 

  
  

I

  
  

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-03-25 – Svar på    revisionsrapport – Granskning av delegation av beslutsrätt gällande    upphandling

  
  

 

  
  

J

  
  

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion kommunens    överförmyndarverksamhet 2021-02-03.

  
  

 

  
  

K

  
  

Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2021-02-24 avseende ny    ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Mohlin (M)

  
  

 

  
  

L

  
  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga    kraftbesked för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i    Kristianstad

  
  

 

  
  

M

  
  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga    kraftbesked detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av Öllsjö    67:1

  
  

 

  
  

N

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Rapporter enligt 16    kap 6h § SoL om ej verkställda beslut från Arbete och välfärdsnämnden

  
  

 

  
  

O

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 –    Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej    verkställda beslut – Omsorgsnämnden

  
  

 

  
  

6

  
  

Eventuella    valärenden

  
  

 

  
  

7

  
  

Årsredovisning    2020

  
  

 

  
  

8

  
  

Revisionsberättelse    för år 2020 samt fråga om ansvarsfrihet

  
  

 

  
  

9

  
  

Revidering av    budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

  
  

 

  
  

10

  
  

Strategisk    färdplan 2021-2024

  
  

 

  
  

11

  
  

Ägardirektiv för    Kristianstad Airport AB

  
  

 

  
  

12

  
  

Ägardirektiv för    C4 Energi AB

  
  

 

  
  

13

  
  

Ägardirektiv    Kristianstads Renhållnings AB

  
  

 

  
  

14

  
  

Försäljning av    Tegelpannan 2

  
  

 

  
  

15

  
  

Försäljning av    Kristianstad Skorstenen 1

  
  

 

  
  

16

  
  

Detaljplan för    Lasarettet 5 Östermalms park i Kristianstad

  
  

 

  
  

17

  
  

Förslag till    överenskommelse om med- och samfinansiering dubbelspår Skånebanan

  
  

 

  
  

18

  
  

Ny parkeringstaxa    och ny parkeringszon

  
  

 

  
  

19

  
  

Revidering av    avgift för borgerlig vigsel

  
  

 

  
  

20

  
  

Ändring av    sammanträdestid för Kommunfullmäktige i juni 2021

  
  

 

  
  

21

  
  

Redovisning av    obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

  
  

 

  
  

22

  
  

Motion - Återinför    franska som språkval i Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

23

  
  

Motion - Matlådor    för att minska matsvinnet

  
  

 

  
  

24

  
  

Motion -    Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun

  
  

 

  
  

25

  
  

Motion - Uppdatera    kommunens vindkraftsplan

  
  

 

  
  

26

  
  

Motion -    Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges sessionssal

  
  

 

  
  

27

  
  

Motion - Så kan    staden och centrum utvecklas

  
  

 

  
  

28

  
  

Motion -  Teckna IOP mellan Koncensus och    Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

29

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  
  

30

  
  

Ledamöternas    frågestund

  
   
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.